Pozvánka na bohoslužbu do kavárničky

V sobotu 13. srpna se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Hana Kábrtová (na fotce). Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na verš z Bible z dopisu apoštola Pavla v Novém zákoně:

„A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“ (Ř 5,3–5)

V kavárničce bude kázat Tomáš Kábrt

V sobotu 6. srpna se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Tomáš Kábrt. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na verš z Bible z dopisu apoštola Pavla v Novém zákoně:

„Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou.“ (Ko 1,28.29)

Michal Tůma bude mít křest v Šabině

V Horním Slavkově bude v neděli bohoslužba

Dětské tábory jsou v plném proudu

Oblíbené letní tábory začaly pro děti ze spolku Pohlazení 17. července. Od neděle 17. července do neděle 24. července se zúčastnilo tábora Klubu Pathfinder pro menší děti ve Vimperku 5 dětí ze Sokolovska. Sokolovští také letos vyslali svoji kuchařku, paní Hanku Kováčovou z Habartova. O týden později odjelo 15 dětí ze Sokolovska do německého Heiligenhofu u Bad Kissingenu. Tábor zde končí 7. srpna. V neděli 31. srpna jedou 3 děti do Raspenavy na tábor Severní hvězdy Klubu Pathfinder a 9 dětí do Vimperka na tábor starších dětí Jižního kříže Klubu Pathfinder. Do Vimperka děti doprovodí Jaroslav Nový, který bude zároveň pečovat o handicapovaného chlapce, kterého vezme s sebou. Tábory pro spolek Pohlazení končí 14. srpna. Další společná akce je naplánovaná na 30. srpna, kdy se uskuteční tradiční sjezd části řeky Ohře.

Pozvánka na sobotní bohoslužby

V sobotu 30. července se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Bohuslav Zámečník. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na verš z Bible z proroka Izajáše:

„Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.“ (Iz 53,10)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.

Bohoslužba s Janem Sebjánem v kavárničce

V sobotu 23. července se koná pravidelná odpolední bohoslužba, výjimečně až od 14.30 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Jan Sebján, ředitel farní charity v Sokolově (na fotce v červnu). Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na verš z Bible z 2. listu do Korintu:

„Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.“ (2 K 3,18)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.

Pozvánka na sobotní bohoslužby

V sobotu 16. července se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Pavel Šimek. Před kázáním bude společné studium Bible.

„Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.“ (1Pt 1,6)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.

Rozpis kázajících ve 3. čtvrtletí 2022

Kázání při bohoslužbě zajišťují ve 3. čtvrtletí tito:

Cíl byl dosažen!

Společnost Pohlazení, která se již téměř třicet let věnuje dětem, získá na další rok činnosti 90 tisíc korun od Nadace ČEZ. Žádost spolku byla zařazena do aplikace pomahejpohybem.cz a každý, kdo chtěl, mohl během, chůzí…. získávat body a ty přiřadit projektu Pohlazení. Body se pak proměnily v peníze a Pohlazení tak získalo maximální částku, kterou stanovila Nadace ČEZ. Díky všem, kteří jste pomohli. Díky aktivnímu běžci Jaroslavu Novému, členu sokolovského sboru, za jeho pomoc při získávání bodů. Z peněz bude především podpořen prázdninový pobyt dětí v Jizerských horách s bohatým programem, ale také školní pomůcky, zájmové kroužky dětí či obědy ve škole….