Bohoslužby

Bohoslužby budou v sobotu 2. ledna virtuální i osobní

Dopolední sobotní bohoslužba se začátkem v 10 hodin bude v sobotu 2. ledna 2021 opět virtuální, odpolední od 14 hodin pak osobní v modlitebně na Šenvertu v Sokolově s losováním novoročních veršů.

Dopoledne bude možné se setkat virtuálně na odkazu https://meet.jit.si/CASDSokolov. Kázat bude po sobotní škole Pavel Šimek.

Odpoledne bude v modlitebně adventistů na Kraslické 494 v Sokolově uvažovat nad textem z Bible také Pavel Šimek.

Sobotní škola, společné přemýšlení nad poselstvím Božího slova, bude četba a studium starozákonní knihy Izajáš. V sobotu 2. ledna prvních pět kapitol.

Bohoslužby budou v sobotu 26. prosince virtuální i osobní

Zatímco dopolední sobotní bohoslužba se začátkem v 10 hodin bude v sobotu 26. prosince 2020 opět virtuální, odpolední se opět bude konat od 14 hodin v modlitebně na Šenvertu v Sokolově.

Dopoledne bude možné se setkat virtuálně na odkazu https://meet.jit.si/CASDSokolov. Kázat bude po sobotní škole Bohuslav Zámečník.

Odpoledne bude v modlitebně adventistů na Kraslické 494 v Sokolově uvažovat nad textem z Bible Hana Kábrtová.

Sobotní škola, společné přemýšlení nad poselstvím Božího slova, bude tentokrát na verš z knihy Nového zákona, 1. knihy Korintským 2, 9: „Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘“

Každý je vítán!

Sobotní bohoslužby budou z důvodu nemoci opět pouze virtuální

Sokolovští adventisté ruší z důvodu nemoci pozvání na veřejnou bohoslužbu do modlitebny na Šenvertu v sobotu 28. listopadu. Uskuteční se stejně jako v minulých týdnech dvě virtuální bohoslužby.

Dopolední bohoslužba se v sobotu 28.11. koná od 10 hodin na tomto odkazu: SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA. Odpolední bohoslužba se koná ve stejný den od 14 hodin na tomto odkazu:  SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA. Kázat bude v obou případech Pavel Šimek. Všichni jsou srdečně zváni!

Sokolovský sbor opět zve na bohoslužbu na Šenvertu

Sokolovští adventisté srdečně zvou každého na první bohoslužbu po dočasném ukončení bohoslužeb 17. října z důvodu pandemie COVID – 19!

Bohoslužba se uskuteční v sobotu 28. listopadu od 14 hodin v modlitebně církve adventistů na Šenvertu. Všichni jsou srdečně zváni. Na programu je také plánování budoucnosti odpoledních bohoslužeb. Každý, kdo by se chtěl podílet, je vítán! Možné je i své potřeby, nápady zatelefonovat P. Šimkovi 731113525, B. Zámečníkovi 603301022 či H. Kábrtové 733380259.

Dopolední bohoslužba se v sobotu 28.11. koná od 10 hodin ještě ve virtuálním prostředí, a to zde na tomto odkazu: SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA. Zde bude kázat Pavel Šimek.

Adventisté v Sokolově zvou na bohoslužby

V sobotu 21. listopadu uspořádají sokolovští adventisté dvě virtuální bohoslužby. Dopolední povede Pavel Šimek a odpolední Bohuslav Zámečník.

První bude od 10 hodin zde na tomto odkazu SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA, druhá bude od 14 hodin zde na tomto odkazu SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA. Všichni jsou srdečně zváni!

Pavel Šimek zve na sobotní virtuální bohoslužby

V sobotu 31. října uspořádají sokolovští adventisté dvě virtuální bohoslužby. Kázat bude Pavel Šimek.

První bude od 10 hodin zde na tomto odkazu SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA, druhá bude zde na tomto odkazu SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA.

Sbory adventistů po celé republice připravují online vysílání bohoslužeb a také byly zase obnoveny večery s názvem Jsme spolu. Nebuďte sami, buďte s námi!

Neexistují malé a velké hříchy, vždy potřebuješ Ježíše

Kázání Pavla Šimka v sobotu 26. září na odpolední bohoslužbě při Večeři Páně

  1. Korintským 6, 9-11: Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.  A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.

Neexistuje tak malý hřích, který člověka neposílá do pekelného ohně.

Křesťané si rozdělili hříchy na lehké a těžké. Když jsem se díval do slovníku, pak lehký hřích je definován jako snadno omluvitelný a odpustitelný. Všichni se jej dopouští. Nemůžeme se jej uchránit ani zabránit. Ve skutečnosti člověka zas tolik neničí. Zajímavá definice.

Bible takovéto stanovisko odmítá. Neexistuje žádný mini hřích, hříšek, lehký hřích, který je lehce a snadno odpustitelný. Možná jsou hříchy s menšími a horšími důsledky na této zemi, ale hřích je hřích a odplata za hřích je smrt. Není žádný omluvitelný hřích, který není ani třeba odpouštět. Není žádný malý hřích, který by měl na nás jen malý účinek. Neexistuje tak lehký hřích, který nemá sílu nás zničit. Neexistuje tak malý hřích, který člověka neposílá do pekelného ohně.

Více >

Kdo naslouchá Bohu, nemusí se ani smrti bát

Kázání Hany Kábrtové v sobotu 3. října 2020 na odpolední bohoslužbě v Sokolově

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé,

            nejen v době „korony“ jsme konfrontováni se smrtí. Lidé vždycky umírali, i dnes umírají a nejspíš i my a další po nás tady na té zemi jednou zemřeme. Dokud nepřijde Ježíš, budeme bez výjimky umírat. Smrti se neumíme bránit, přichází ke každému – chudému, bohatému, vzdělanému, nevzdělanému… Přichází nezvaně a nečekaně, ať jsme mladí, nebo staří. Vždycky neradi opouštíme tento svět. Ježíš nás ale učí, že smrti se nemusíme bát, protože On ji dávno porazil. To, čeho se bát skutečně máme, nastává tehdy, když se jeden o druhého nezajímáme. Tím ohrožujeme nejen kvalitu našeho dočasného života, ale především náš život věčný. A to je skutečný průšvih. Pojďme si jedno Ježíšovo podobenství o opravdu důležitých a k věčnému životu vedoucích věcech přečíst:

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: ‚Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.‘ Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje, a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo – i kdyby chtěl – nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám.‘ Řekl: ‚Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.‘ Ale Abraham mu odpověděl: ‚Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!‘ On řekl: ‚Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.‘ Řekl mu: ‚Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.‘“ Lukáš 16,19 – 31

Více >

V trápení se není třeba zabydlovat, ještě nejsme doma

Kázání Bohuslava Zámečníka v sobotu 24. října 2020 na online bohoslužbě

Text před kázáním

Žalm 119,71: K dobrémuť jest mi to, že jsem pobyl v trápení, abych se naučil ustanovením tvým.                   

BYLO MI K DOBRÉMU, ŽE JSEM POBYL V TRÁPENÍ

Věřte mi, že to mám v hlavě docela v pořádku. A jestli ne, jak někteří tvrdí, proč bych se nemohl jednou trochu pochlubit po jejich způsobu a vyložit vám nějaké ty svoje přednosti? Jako křesťanovi by se mi to ovšem dost příčilo, ale jako údajný blázen si to snad mohu dovolit. Vy jste přece tak moudří, že umíte být i k bláznům shovívaví! Nevadí vám, že vás tyranizují a vydírají, že vámi pohrdají a šlapou po vás. Tedy ano, přiznávám, že tohle bych já nedokázal.

A jaké jsou jejich další přednosti? Starobylý původ? Promiňte nerozumnému, můj není horší! Náboženské vzdělání? Ani v tom nejsem pozadu. Prohlašují se za Kristovy služebníky? Když se již nerozumně chlubím, pak i v tom se jim více než vyrovnám! Kdo vynaložil pro Krista více potu? Kdo byl vícekrát ve vězení, vícekrát týrán, vícekrát riskoval svou kůži? Pětkrát mi nechali židé vysázet devětatřicet ran karabáčem na holá záda. Třikrát mě zmlátili klacky, jednou dokonce kamenovali. Třikrát jsem zažil ztroskotání lodi, z toho jednou jsem noc a den strávil ve vlnách moře. Kolikrát jsem cestoval stovky vyčerpávajících kilometrů, ohrožován rozvodněnými řekami, lupiči, vlastními soukmenovci i pohany. Smrt mi hrozila v rozběsněných davech i liduprázdných pouštích, na rozbouřeném moři i mezi falešnými bratry. Vím, co jsou bezesné noci a smrtelná únava, sžíravý hlad a mučivá žízeň, co je být na kost promrzlý a nemít se čím zahřát. A k tomu navíc neustálé starosti, jak se vede mým křesťanským obcím. Odmítl jsem snad někdy pomoc někomu, koho tížilo svědomí? Netrápil jsem se snad, kdykoliv někdo kolísal ve víře?

Když už jsem tedy nucen nějak se chlubit, budu mluvit o věcech, které neslouží ke cti mně, nýbrž Bohu. On – věčná sláva jeho jménu – ví, že nelžu. V Damašku dal místodržící krále Arety hlídat městské brány, aby mě dopadl. Nechal jsem se tedy spustit na laně z okna v městských branách a tak jsem z té pasti utekl. Co tomu říkáte? 2. List Korintským 11, 16 – 33

Více >

Kam se poděl Bůh v čase korony?

Kázání Tomáše Kábrta na online bohoslužbě v sobotu 24. října 2020

Žalm 103, 1 – 5: Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.

Všechna média jsou plná koronaviru. Zprávy, komentáře politiků, prohlášení o prevenci a podpoře nemocných, náboženská poselství. Žel právě ta náboženská poselství jsou velmi problematická. Denně vidím nové výklady biblických veršů o údajně „předpovězené“ koróně, společenství věřících odmítající opatření vlády jako nějaké celosvětové spiknutí, vynořuje se nebezpečná teologie.

Globální pandemie představuje pro věřící problém: Kam se poděl Bůh v čase korony? Biblická kniha Žalmů obsahuje desítky textů, které obsahují zaslíbení uzdravení. Co udělá křesťan s textem jako „On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život“(Žalm 103: 3–4), když známe lidi, kteří jsou nemocní, nebo dokonce na tuto nemoc zemřeli? Samozřejmě není to nový problém; každý někdy onemocní. Ale v tuto chvíli to vypadá, že svět je ovládán nemocí a tato věc se stala i středem našeho duchovního zápasu.

Více >