Odpolední bohoslužby

Bohoslužby budou v sobotu 2. ledna virtuální i osobní

Dopolední sobotní bohoslužba se začátkem v 10 hodin bude v sobotu 2. ledna 2021 opět virtuální, odpolední od 14 hodin pak osobní v modlitebně na Šenvertu v Sokolově s losováním novoročních veršů.

Dopoledne bude možné se setkat virtuálně na odkazu https://meet.jit.si/CASDSokolov. Kázat bude po sobotní škole Pavel Šimek.

Odpoledne bude v modlitebně adventistů na Kraslické 494 v Sokolově uvažovat nad textem z Bible také Pavel Šimek.

Sobotní škola, společné přemýšlení nad poselstvím Božího slova, bude četba a studium starozákonní knihy Izajáš. V sobotu 2. ledna prvních pět kapitol.

Bohoslužby budou v sobotu 26. prosince virtuální i osobní

Zatímco dopolední sobotní bohoslužba se začátkem v 10 hodin bude v sobotu 26. prosince 2020 opět virtuální, odpolední se opět bude konat od 14 hodin v modlitebně na Šenvertu v Sokolově.

Dopoledne bude možné se setkat virtuálně na odkazu https://meet.jit.si/CASDSokolov. Kázat bude po sobotní škole Bohuslav Zámečník.

Odpoledne bude v modlitebně adventistů na Kraslické 494 v Sokolově uvažovat nad textem z Bible Hana Kábrtová.

Sobotní škola, společné přemýšlení nad poselstvím Božího slova, bude tentokrát na verš z knihy Nového zákona, 1. knihy Korintským 2, 9: „Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘“

Každý je vítán!

Pavel Šimek zve na sobotní virtuální bohoslužby

V sobotu 31. října uspořádají sokolovští adventisté dvě virtuální bohoslužby. Kázat bude Pavel Šimek.

První bude od 10 hodin zde na tomto odkazu SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA, druhá bude zde na tomto odkazu SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA.

Sbory adventistů po celé republice připravují online vysílání bohoslužeb a také byly zase obnoveny večery s názvem Jsme spolu. Nebuďte sami, buďte s námi!

Neexistují malé a velké hříchy, vždy potřebuješ Ježíše

Kázání Pavla Šimka v sobotu 26. září na odpolední bohoslužbě při Večeři Páně

  1. Korintským 6, 9-11: Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.  A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.

Neexistuje tak malý hřích, který člověka neposílá do pekelného ohně.

Křesťané si rozdělili hříchy na lehké a těžké. Když jsem se díval do slovníku, pak lehký hřích je definován jako snadno omluvitelný a odpustitelný. Všichni se jej dopouští. Nemůžeme se jej uchránit ani zabránit. Ve skutečnosti člověka zas tolik neničí. Zajímavá definice.

Bible takovéto stanovisko odmítá. Neexistuje žádný mini hřích, hříšek, lehký hřích, který je lehce a snadno odpustitelný. Možná jsou hříchy s menšími a horšími důsledky na této zemi, ale hřích je hřích a odplata za hřích je smrt. Není žádný omluvitelný hřích, který není ani třeba odpouštět. Není žádný malý hřích, který by měl na nás jen malý účinek. Neexistuje tak lehký hřích, který nemá sílu nás zničit. Neexistuje tak malý hřích, který člověka neposílá do pekelného ohně.

Více >

Kdo naslouchá Bohu, nemusí se ani smrti bát

Kázání Hany Kábrtové v sobotu 3. října 2020 na odpolední bohoslužbě v Sokolově

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé,

            nejen v době „korony“ jsme konfrontováni se smrtí. Lidé vždycky umírali, i dnes umírají a nejspíš i my a další po nás tady na té zemi jednou zemřeme. Dokud nepřijde Ježíš, budeme bez výjimky umírat. Smrti se neumíme bránit, přichází ke každému – chudému, bohatému, vzdělanému, nevzdělanému… Přichází nezvaně a nečekaně, ať jsme mladí, nebo staří. Vždycky neradi opouštíme tento svět. Ježíš nás ale učí, že smrti se nemusíme bát, protože On ji dávno porazil. To, čeho se bát skutečně máme, nastává tehdy, když se jeden o druhého nezajímáme. Tím ohrožujeme nejen kvalitu našeho dočasného života, ale především náš život věčný. A to je skutečný průšvih. Pojďme si jedno Ježíšovo podobenství o opravdu důležitých a k věčnému životu vedoucích věcech přečíst:

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: ‚Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.‘ Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje, a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo – i kdyby chtěl – nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám.‘ Řekl: ‚Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.‘ Ale Abraham mu odpověděl: ‚Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!‘ On řekl: ‚Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.‘ Řekl mu: ‚Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.‘“ Lukáš 16,19 – 31

Více >

Kam se poděl Bůh v čase korony?

Kázání Tomáše Kábrta na online bohoslužbě v sobotu 24. října 2020

Žalm 103, 1 – 5: Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.

Všechna média jsou plná koronaviru. Zprávy, komentáře politiků, prohlášení o prevenci a podpoře nemocných, náboženská poselství. Žel právě ta náboženská poselství jsou velmi problematická. Denně vidím nové výklady biblických veršů o údajně „předpovězené“ koróně, společenství věřících odmítající opatření vlády jako nějaké celosvětové spiknutí, vynořuje se nebezpečná teologie.

Globální pandemie představuje pro věřící problém: Kam se poděl Bůh v čase korony? Biblická kniha Žalmů obsahuje desítky textů, které obsahují zaslíbení uzdravení. Co udělá křesťan s textem jako „On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život“(Žalm 103: 3–4), když známe lidi, kteří jsou nemocní, nebo dokonce na tuto nemoc zemřeli? Samozřejmě není to nový problém; každý někdy onemocní. Ale v tuto chvíli to vypadá, že svět je ovládán nemocí a tato věc se stala i středem našeho duchovního zápasu.

Více >

Adventisté se sejdou na bohoslužbách po síti

V sobotu 24. října uspořádají sokolovští adventisté dvě virtuální bohoslužby.

První bude od 10 hodin zde na tomto odkazu SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA, druhá bude zde na tomto odkazu SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA.

Sbory adventistů po celé republice připravují online vysílání bohoslužeb a také byly zase obnoveny večery s názvem Jsme spolu. Nebuďte sami, buďte s námi!

Pozvánka na bohoslužby

BOHOSLUŽBY – ODKAZY

Sokolovští adventisté zvou k sobotním bohoslužbám

V sobotu 17. října uspořádají sokolovští adventisté dvě bohoslužby.

První bude virtuální od 10 hodin zde na tomto odkazu: SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ BOHOSLUŽBA.

Druhá bude osobní v modlitebně na Šenvertu, Kraslická 494/14, od 14 hodin, ale pouze dle aktuálního nařízení vlády pro maximálně 6 lidí. Ti se již přihlásili, takže je obsazeno :-). Bohoslužbu povede Tomáš Kábrt (na fotce).

Sbory adventistů po celé republice připravují online vysílání bohoslužeb (např. na Smíchově) a také budou obnoveny večery s názvem Jsme spolu. Nebuďte sami, buďte s námi!

Pravidla týkající se života sborů, která vyplývají z aktuálního nařízení vlády ČR.

Zájemci o setkání na bohoslužbě 17.10. na Šenvertu, přihlaste se

Vzhledem k vládním opatření reagující na zhoršování se epidemiologické situace v zemi je možné se od pondělí 12. října scházet na bohoslužbách pouze v maximálním počtu 10 lidí. Sokolovský sbor připravuje v sobotu 17. října dopolední virtuální setkání, jehož adresa bude zveřejněna zítra.

Zájemci z odpoledních bohoslužeb, kteří by se chtěli v sobotu ve 14 hodin v malém počtu setkat v modlitebně na Šenvertu, se mohou nahlásit Haně Kábrtové (733380259, tohadama@volny.cz) tak, aby se mohl počet příchozích regulovat (maximálně deset). V případě, že bude zájem také pouze o virtuální setkání, bude se konat i odpolední bohoslužba na internetu od 14 hodin. Adresa bude rovněž zveřejněna.

V případě, že budou v týdnu vládou přijata nová opatření, budeme o změnách informovat. Hana Kábrtová