Bohoslužby

Ve Varech se rozloučili s Janou Zoubkovou

V sobotu 17. září se přišli na bohoslužbu v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Karlových Varech členové sboru a další přátelé rozloučit s Janou Zoubkovou, která patřila do společenství tohoto sboru od 20. října roku 2012. Jana Zoubková po dlouhé nemoci zemřela 23. července 2022 ve věku nedožitých 69 let. Členka sokolovského sboru a iniciátorka sociálního projektu Tabita, který je především zaměřený na pomoc seniorům či jinak handicapovaným lidem a který pečoval také o Janu Zoubkovou, Hana Kábrtová, předala formou vyprávění a fotek přítomným střípky ze života Janičky, získané z její pozůstalosti či z vyprávění pečovatelek Jarky Faragové a Věrky Krassové. Karlovarský sbor zazpíval píseň a Tomáš Kábrt věnoval Janičce i své kázání ze žalmu 113. Více je v dalších příspěvcích, jak Janin život, tak celé kázání.

Pozvánka na Večeři Páně v kavárničce

V sobotu 17. září jste všichni srdečně zváni k Večeři Páně na odpolední bohoslužbě od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Pavel Šimek. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na verš z Bible z Evangelia podle Jana:

„Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“ (J 12,24)

Pozvánka na bohoslužbu do kavárničky

V sobotu 27. srpna se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Pavel Šimek. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na verš z Bible z knihy Filipským:

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Fp 4,4)

Pozvánka na bohoslužbu do kavárničky

V sobotu 13. srpna se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Hana Kábrtová (na fotce). Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na verš z Bible z dopisu apoštola Pavla v Novém zákoně:

„A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“ (Ř 5,3–5)

V kavárničce bude kázat Tomáš Kábrt

V sobotu 6. srpna se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Tomáš Kábrt. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na verš z Bible z dopisu apoštola Pavla v Novém zákoně:

„Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou.“ (Ko 1,28.29)

Bohoslužba s Janem Sebjánem v kavárničce

V sobotu 23. července se koná pravidelná odpolední bohoslužba, výjimečně až od 14.30 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Jan Sebján, ředitel farní charity v Sokolově (na fotce v červnu). Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na verš z Bible z 2. listu do Korintu:

„Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.“ (2 K 3,18)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.

Rozpis kázajících ve 3. čtvrtletí 2022

Kázání při bohoslužbě zajišťují ve 3. čtvrtletí tito:

Ředitel farní charity Jan Sebján bude hostem na bohoslužbě

V sobotu 18. června se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Jan Sebján, ředitel sokolovské farní charity. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Josef – princ egyptský. 

„Farao mu dále řekl: ‚Hleď, ustanovuji tě správcem celé egyptské země.‘“ (Gn 41,41)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin

Lukáš Bujna bude hostem sobotní bohoslužby

V sobotu 4. června se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička (na fotce) se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude husitský farář Lukáš Bujna.

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin. Před dopoledním kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Jákob – Izrael. 

„Otázal se: ‚Jak se jmenuješ?‘ Odpověděl: ‚Jákob‘. Tu řekl: ‚Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.‘“ (Gn 32,28.29)

Pozvánka na sobotní bohoslužby

V sobotu 28. května se koná pravidelná odpolední bohoslužba od 14 hodin v Tříkrálové kavárničce v Sokolově. Tříkrálová kavárnička se nachází na nábřeží Petra Bezruče 598 (kousek od evangelického kostela). Kázat bude Hana Kábrtová. Před kázáním bude společné studium Bible, tentokrát na téma z 1. knihy Mojžíšovy ve Starém zákoně Uchvatitel Jákob

„Ezau řekl: ‚Právem dostal jméno Jákob (to je Úskočný). Už dvakrát se mnou jednal úskočně. Připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání.‘ A otázal se: ‚Pro mne už požehnání nemáš?‘“ (Gn 27,36)

Dopolední bohoslužba církve adventistů se koná v prostorách modlitebny na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Začíná v 9.30 hodin.