V březnu uplynulo osm let od založení sociálního projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným při sokolovském sboru církve adventistů. Ve čtvrtek 18. května se setkala správní rada ve složení Hana Kábrtová, Bohuslav Zámečník, Věra Grygarová a Miluše Malíková. Projednali činnost a hospodaření v projektu v roce 2022.

Projekt podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek lidem z první skupiny. Projekt pomohl za osm let jeho fungování desítkám lidí. Vedoucí Tabity je od jejího vzniku Hana Kábrtová z Libavského Údolí, která práci koordinuje a spojuje lidi podle jejich potřeb. Služba je nabízena jak seniorům a invalidním důchodcům, tak také dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mladí studenti doučují či doprovází na zájmové kroužky.

V roce 2022 bylo do projektu zapojeno větším či menším způsobem 25 lidí z okruhu sokolovského sboru Církve adventistů sedmého dne. Jedna seniorka, dva lidé s nízkými příjmy ze zaměstnání, šest studentů, jedna invalidní důchodkyně se společně s koordinátorkou projektu Hanou Kábrtovou starali o potřebné v roce 2022. Všech jedenáct lidí pracovalo na dohodu o provedení práce. Počet pravidelně opečovávaných bylo 14 lidí – 5 seniorů, 3 fyzicky či psychicky postižení lidé a 5 dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. O další lidi bylo postaráno v uplynulém roce nepravidelně vícekrát či jednorázově podle potřeby.

Příjmy Tabity v roce 2022 činily 344 800 korun. Největší částkou se podílela Nadace ČEZ, a to příspěvkem ve výši 100 tisíc korun. Téměř stejnou částkou se podíleli soukromí dárci, kteří přispěli na projekt 99 800 korunami. České sdružení církve adventistů věnovalo z restitučních peněz 90 000 korun a zbytek 55 tisíc přišlo ze dvou křesťanských spolků – Maranatha a ASI-CS.

Velké poděkování patří všem sponzorům, největší štědrým dárcům z řad obyčejných lidí. Na projekt přispívá i odsouzený z Valdic.

Výdaje projektu činily v roce 2022 celkem 270 414 korun. Na mzdách bylo v roce 2022 vyplaceno cca 162 000 korun, zbytek na cestovném pro zaměstnance i uživatele a dalších nejrůznějších výdajích (například léky, květiny, poštovné, příspěvek na autoškolu či na brýle, potraviny, zubní ošetření, příspěvek do potravinové banky, hygienické prostředky apod.). K 31.12. 2022 činil zůstatek na účtu Tabity 184 229 korun.

Každý, komu se činnost projektu líbí, může poslat finanční pomoc na číslo účtu 2502162973/2010. Díky všem, kteří mají i sebemenší účast v sociálním projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným.