Novinky

Křesťané na Sokolovsku se setkali na společné bohoslužbě

Křesťané na Sokolovsku se setkali na společné bohoslužbě k zahájení tradičního novoročního Týdne modliteb za jednotu křesťanů v neděli 19. ledna v modlitebně církve Bratrské jednoty baptistů. Bohoslužbu vedli duchovní místních společenství baptistů, katolíků, husitů a adventistů. Z Božího slova promluvil kazatel církve adventistů Martin Lindtner na téma z biblické knihy Kazatel (3:11): On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.“ Jediný duchovní přístup, který umožňuje vzájemné přibližování a sjednocování různě věřících lidí, je podle něho život s tajemstvím, s tím, že Bůh, který nás spojuje, je jedno velké tajemství, jež nikdo z nás není schopen ani zdaleka postihnout a nikdo nemá na ně „patent“. Život s tajemstvím vyžaduje podobnou otevřenost, jako vnímání krásy ve stvoření a v umění, řekl Martin Lindtner. I ta je podle něho bez hranic, každého oslovuje jinak, tajemně a právě toto tajemství je nám všem společné, tajemně nás spojuje.

Pozvánka k veřejným rozhovorům nad Biblí

Přání do nového roku 2020

Ať přinese nový rok 2020 čtenářům a příznivcům sokolovského sboru a také všem ostatním více důvěry v Boží vedení a plné spolehnutí se na Ježíšovu lásku. Jen tak lze prožít krásný, klidný, radostný a smysluplný život. Hana Kábrtová, vedoucí komunikace sboru Sokolov

Radostné adventní zprávy

Kázání Jiřího Bauera na bohoslužbě v Sokolově 21.12.

Text před kázáním: Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“  Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“ (Bible, Lukáš 1, 26-37)

          Celý křesťanský svět prožívá adventní čas, ve kterém si připomíná dobu prvního příchodu Ježíše na svět, jeho narození. Lukáš ve svém evangeliu zaznamenává tři radostné zprávy, které byly velikým překvapením pro klíčové osoby těchto události. První jsme vyslechli v úvodním textu a bylo to zvěstování radostné zprávy mladičké dívce Marii, že se jí narodí „syn Nejvyššího a Bůh mu dá trůn otce Davida…“

Jak se Marie raduje z této úžasné zprávy? Je naprosto v šoku! „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Ale Bůh ji ujistil, že u něho není nic nemožného, a řekl jí o Alžbětě. Pod tímto důkazem Marie své poslání pokorně přijímá. Pojďme si přečíst, jak to bylo s Alžbětou: Více >

Pozvánky na půlnoční bohoslužby

V Sokolově a v Kynšperku nad Ohří se konají půlnoční vánoční bohoslužby. Farář Petr Bauchner zve od půlnoci do katolického kostela na Starém náměstí v Sokolově, evangelický farář Pavel Knorek zase do evangelického na nábřeží Petra Bezruče v Sokolově či na náměstí Míru v Kynšperku nad Ohří, a to už od 23 hodin. Adventisté také připravují štědrovečerní bohoslužbu, a to v Karlových Varech, ulice Plzeňská 49. I zde se bude začínat ve 23 hodin. Karlovarští s vánočním programem vystoupili v sokolovském sboru adventistů již v pátek 20. prosince. Bohoslužby se samozřejmě budou na Štědrý den konat na dalších místech Karlovarského kraje. Všichni jste srdečně zváni!

Co dokáže jen Bůh

Kázání Hany Kábrtové na bohoslužbách 30.11. a 1.12.

 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.        (Bible, Jan 3,16-18)

Nepřišel jsem zachránit spravedlivé, ale hříšníky. (Bible, Matouš 9,13)

Jaká naděje je skryta v těchto několika větách! Bohu nezáleží na tom, jaké mám zásluhy, jak jsem úspěšný, dobrý, kolik toho dokážu; Bohu záleží na tom, zda Jej v Jeho Synu přijmu jako svou naději, štít, jako svého obhájce, advokáta, důvěrníka, nakolik se cítím být hříšníkem.

Známý příběh Kaina a Ábela ilustruje tuto úžasnou Boží milost. Oba dva bratři přinesli Bohu oběť, ale Bůh na Kainovu ani nepohlédl. Když se Kain zlobil, řekl Bůh: „Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro?“ Kain přinesl Bohu určitě to nejlepší ze své úrody, možná se chtěl pochlubit, co vypěstoval. Podle Boha to ale nebylo dobré. Proč? Více >

Pozvánka na vánoční bohoslužbu na Šenvertu v Sokolově

Adventisté srdečně zvou na vánoční a novoroční bohoslužby

První vánoční bohoslužba se uskuteční v pátek 20. prosince od 18 hodin v modlitebně na Kraslické 494 na téma „Cesta k naději.“ Do Sokolova přijedou s vánočním hudebním programem zpěváci a hudebníci z Karlových Varů. Kázat o Ježíši na biblický verš „Já jsem ta cesta, pravda i život“ z Janova evangelia bude Martin Lindtner.

Druhá vánoční bohoslužba se koná v sobotu 21. prosince odpoledne od 14 hodin. O poselství Vánoc bude kázat Tomáš Kábrt. Součástí sobotní bohoslužby bude i společné pohoštění a rozdávání dárků dětem z chudších rodin, které anonymně připravili lidé v České republice jako jednotlivci či rodiny, spolky, školy, firmy, křesťanské sbory a další v projektu Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzali krabice od bot, vložili do nich dárky, pěkně zabalili, na krabici napsali, pro koho se dar hodí – pro chlapce či dívku a v jakém věku. Sokolovský sbor letos dostane pro děti ze spolku Pohlazení od Diakonie více než 50 dárků. Spolek Pohlazení, který se při sboru adventistů věnuje dětem z města a okolí téměř 30 let, dostal dárky pro děti i v předchozích dvou letech.

Na Štědrý večer 24.12. pořádají sokolovské církve společnou Půlnoční bohoslužbu od 24 hodin v kostele svatého Jakuba na Starém náměstí. V sobotu 11.1. se od 14 hodin koná u adventistů na Kraslické novoroční bohoslužba na téma „K novým obzorům“ s tradičním losováním osobních veršů z Bible pro nový rok 2020.

V Horním Slavkově bude v neděli další pravidelná bohoslužba

Lindtnerovi vystoupí s básněmi a kytarou k výročí revoluce

Farní charita v Sokolově pořádá v pondělí 18. listopadu od 18 hodin v kostele svatého Jakuba na Starém náměstí v Sokolově komponovaný pořad hudby a poezie, který je připraven k 30. výročí sametové revoluce. Během večera zazní básně židovských básníků, kteří zažili nesvobodu druhé světové války. Někteří z nich zahynuli v koncentračních táborech. Většina básní vznikla právě za zdmi táborů smrti a jsou vyjádřením hluboké touhy po svobodě – modlitbou za svobodu. Účinkují: Michaela Lindtnerová (přednes) a Martin Lindtner (klasická kytara).