Kázání

Čtvrté přikázání v příběhu o potopě

MartinNovozákonní pisatelé nacházejí ve známém vyprávění o potopě (Gn 6-9) materiál, který jim slouží k ilustraci základních témat křesťanství, jakými jsou například druhý příchod Ježíše Krista (Mt 24,37-38), víra (Ž 11,7) nebo křest (1 Pe 3, 19-22). Při pozornějším čtení zejména 8. kapitoly knihy Genesis si můžeme všimnout, že se v tomto příběhu zrcadlí jako odraz na vodní hladině ještě jeden motiv. Tím je čtvrté přikázání Desatera.

Bůh však pamatoval na Noeho i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. Způsobil, že nad zemí zavanul vítr, a vody se uklidnily. (Gn 8,1)

Osmá kapitola Genesis začíná jedním z klíčových pojmů Bible – pamatovat. Stejným slovesem začíná i čtvrté přikázání o dni odpočinku: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. (Ex 20,8) Více >

Jsem s tebou víc, než potřebuješ

Bohouš ZámečníkKázání Bohuslava Zámečníka 14.10.2017 v Chebu

Text z Bible: A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. Propadl jsem nerozumu – ale k tomu jste mě donutili vy! Vždyť já bych měl být doporučován od vás! Bible, 2. List Korintským 12, 7 – 11a

Známé místo z písma. Nevíme, co bylo Pavlovo „trápení“, protože nám to jednoznačně neříká. Někteří badatelé se domnívají, že to byla malárie, epilepsie nebo nějaká tělesná vada. Dost jich s jistotou tvrdí, že to byla nemoc očí (Gal 4,13-15). Ať to bylo cokoli, byl to velký problém, snižující jeho tělesné schopnosti, který mu čas od času bránil v práci. Více >

Cesta pastýře v církvi není cestou nahoru, ale naopak dolů…

Kázání předsedy Česko-Slovenské unie církve Mikuláše Pavlíka v sobotu 26. listopadu 2016 v Karlových Varech při uvedení kazatele Martina Lindtnera do pastýřské služby:

Miki s MartinemPriznám sa, že neviem, ako teologicky správne nazvať udalosť, ktorá bude dnes súčasťou našej sobotnej bohoslužby. Vysvätenie? Ordinácia? Poverenie k službe? Oddelenie pre službu? Každé označenie v sebe nesie určité významové a teologické posolstvo a dôrazy a žiadne z nich nedokáže v slovnej skratke vystihnúť hĺbku povolania v službe pre nášho Pána Ježiša Krista.

Nechcem sa dnes zaoberať ich rozborom. Rád by som otvoril biblický text v evanjeliu Jána a prečítal pri dnešnej príležitosti text v 21. kapitole verše 15-18, ktorý opisuje povolanie Petra  k pastierskej službe. Neobsahuje nijaký špecifický teologický slovník, ktorý by nám pomohol nájsť ten najvýstižnejší výraz, ale je cenný tým, že o povolaní k službe sa tu hovorí priamo  slovami Ježiša Krista.

Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“ Zeptal se ho podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Více >

O trpícím se nediskutuje, trpícímu se pomáhá

Mikuláš PavlíkPřed pěti lety, na jaře roku 2012, kázal v sokolovském sboru předseda Česko – Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne Mikuláš Pavlík. Tématem jeho kázání byla 9.kapitola Janova evangelia, ve které „slepý ukazuje cestu vidoucím“.

Text z Bible: Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči   a řekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ (To jméno znamená ‚Poslaný‘.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. Jan 9, 1-7

Zde je celé kázání: Keď slepý ukazuje cestu tým, čo vidia Více >

Večírek pro odpadlíky

Tomáš KábrtKázání Tomáše Kábrta 1.7.2017 v Sokolově

Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou.“ Levi nechal všeho, vstal a šel za ním. A ve svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali. Ale farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?“ Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“ Bible, Evangelium podle Lukáše 5:27-32

Celníka Léviho známe jako evangelistu Matouše. Ježíš změnil jeho jméno na Matouš (mat-Theus = dar-Boží) jakoby mu chtěl dát vědět o tom, jakou má hodnotu – proč mohl mít Levi problém se svou hodnotou? Výběrčí daní jsou ve všech dobách neoblíbení, v Galileji to platilo dvojnásob, protože byli považováni za zrádce a kolaboranty – vybírali od svého národa peníze pro okupanty Římany, zaštítěni římským násilím. V celém řetězu výběru daní si navíc každý nechával něco pro sebe – výběrčí daní byli také symbolem korupce a zlodějiny. Byli nenávidění, vyloučení ze společenství, nesměli do synagog, nesmělo se s nimi jíst a pít, i mluvit s nimi bylo neslušné, nikdo nebyl považován za vzdálenějšího Bohu. Slovo „celník“ bylo synonymem slov lupič, bandita, vrah, ničema. Židovské soudy považovaly jejich svědectví za neplatné, jejich peníze byly považovány za tak opovrženíhodné, že se nesměly směňovat, ani přijímat jako almužna chudým. Více >

Být pokladem, nebo působit rozvrat?

HanaKázání Hany Kábrtové v Sokolově

Text čtení před kázáním: „A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“ Matouš 7, 24-26

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

posledních čtrnáct dní v květnu jsem každý den zkoušela studenty u maturitních zkoušek. Každý student začínal vždycky stejně – vylosoval jsem si otázku číslo to a to, což je kniha Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Dovolte mi tedy nyní začít stejnými slovy jen s tím rozdílem, že se zeptám já vás. Kdo z vás si pamatuje, jaký biblický verš, jaké poselství od Pána Boha na letošní rok si náš sbor vylosoval při novoročním programu?

Přísloví 15, 6: Dům spravedlivého je rozsáhlou klenotnicí, kdežto z výtěžku svévolníkova vzejde rozvrat. Více >

Velikonoční rozjímání Jiřího Bauera

 Kázání Jiřího Bauera v Sokolově 15. 4. 2017

Od letošního roku máme nejdelší sváteční víkend, plné čtyři dny pracovního volna. Pro zaměstnavatele komplikace s plněním plánů a možná snížení zisků, pro zaměstnance příležitost si odpočinout. Reportéři se zeptali studentů, jak se těší na oslavu Velikonoc a co pro ně znamenají? Vybral jsem několik odpovědí:

V obchodních domech a výkladních skříních začínají Velikonoce už začátkem února. „Připadá mi to směšné, je to jen komerce,“ říká šestadvacetiletý student Martin. Celé ty svátky mi přijdou nesmyslné a jako malý jsem je úplně nenáviděl. Nevím proč bych měl mlátit holky, to přece není slušné. Maximálně zajdeme s kamarády na pivo, ale na tom vlastně nic velikonočního není. Více >

Moudrost je třeba hledat u Boha

BohoušKázání Bohuslava Zámečníka v Sokolově 8. 4. 2017

Text ke čtení před kázáním:

„Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru,  abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti,  jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost,  budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech,  tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha.  Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.“ Přísloví 2. 1-6

Úvod: V poslední době dost často uvažuji o svém životě a vzpomínám na různé situace, které jsem musel řešit, a to jak v soukromém životě, v pracovní oblasti, práci na sborech nebo na různých místech při svém zařazení v církvi. Přemýšlel jsem o tom, jak jsem se choval, jak jsem různé situace řešil, a zdá se mi, jakoby se dostávaly na povrch věci, které jaksi nehrají v můj prospěch. Muži říkají, když vzpomínají na vojnu, že většinou zapomínají na ty špatné věci a zůstávají jen ty dobré a veselé zážitky.  V tomto mém případě je to jaksi naopak. Více >

Uprostřed hledání sám jsem byl nalezen aneb ….

MartinKázání Martina Lindtnera

Uprostřed hledání sám jsem byl nalezen – aneb biblické svědectví o víře

Možná jste se už setkali s duchovními, kteří se během své služby stali ateisty a ze služby odešli. Určitě znáte kazatele, kteří o sobě tvrdí, že byli dříve ateisty, pak uvěřili, vnímali povolání ke službě a vstoupili do ní. V posledních letech se však objevil na holandské scéně unikátní případ faráře Klaase Hendrikse, který o sobě tvrdí, že v Boha nikdy nevěřil a ateismus neopustil ani poté, co se rozhodl stát se farářem. Naopak jej teologická příprava na službu duchovního v jeho ateismu ještě více utvrdila. V roce 2007 vydal knihu s názvem „Věřit v boha, který neexistuje: manifest ateistického faráře“, ve které tvrdí, že vždy byl, je a hodlá zůstat ateistou.

Asi v nás podobné příběhy vyvolávají negativní reakce. Ale zdá se mi, že případ faráře Hendrikse není v současnosti jev až tak ojedinělý. Dnešní generace věřících lidí je ochotná věřit Bohu, o jehož existenci má silné pochybnosti. Je ochotná se modlit k Bohu, o kterém pochybuje, zda je skutečný a aktivně naslouchající. Nejde však jen o zápas náš – generace dnešních křesťanů. Znáte prosbu otce, který žádá Ježíše o osvobození svého syna z moci zla slovy: věřím, pomoz mé nevíře (Mk 9,24). Nebo příběh církve (Sk 12), která se modlí za vysvobození Petra z vězení a pak, když se to stane, řeknou ženě, která přináší zprávu o Petrově vysvobození, že se zbláznila. Více >

Pravý sobotní odpočinek před námi

Tomáš Kábrt

Kázání Tomáše Kábrta v sobotu 11.2.2017

Židům 4:1-11

Máte rádi soboty? Proč? Po často úmorné všední práci v týdnu je sobota odpočinkem, občerstvením, povzbuzením… Je také setkáním s Bohem a jeho lidmi, příležitostí k přehodnocování, katarzi, očištění. Dnešní text z Listu Židům je většině lidí poněkud obtížně srozumitelný – to znamená, že nás zve do hloubky. List Židům je kázání, a tato 4. kapitola je kázání na text z Žalmu 95  – a já tu nyní mám kázání o Židům 4, takže uslyšíte kázání o kázání o Žalmu 95 – přečtěme si tedy společně ještě Žalm 95

Více >