Knihy

Knihovna pořádá besedu o knize Jeana Giona

mužV úterý 2.2. od 19 hodin pokračuje na sokolovském koupališti u krbu na Minisquashi v prosinci započatý cyklus diskuzí nad zajímavými knihami, tentokrát se bude diskutovat o knize Jeana Giona „Muž, který sázel stromy“.

Mistrovská povídka z roku 1953 je stylově čistá a dějově jednoduchá. Vypráví příběh o prostém, osaměle žijícím pastýři ovcí ve vyprahlé a vylidněné Provence, který tiše a bez nároku na vděk den co den sázel v okolních kopcích stromy. Usoudil, že kraj bez stromů hyne a rozhodl se situaci napravit. Knihovna všechny zájemce srdečně zve na posezení nejen nad zajímavou knihou, ale také vynikajícím štrúdlem pana Marka Kříže.

Muž, který sázel stromy

Na koupališti bude debata o knize W. P. Younga Chatrč

chatrčMěstská knihovna připravila cyklus večerů s debatami o zajímavých knihách. V úterý 1.12. od 19 hodin se bude na sokolovském koupališti (minisquash) ve Slovenské ulici 1779 debatovat o velmi zajímavé knize W. P. Younga Chatrč. Má Pán Bůh rád lidi, když dopustí vraždu malého dítěte? Dá se taková věc vrahovi vůbec odpustit? Přijďte se podělit o vaše názory na zmiňovanou knihu, kde se Bůh představuje jako žena a ještě k tomu černoška.

„Mack stál v předklonu na břehu a stále se snažil popadnout dech. Trvalo několik minut, než vůbec pomyslel na Missy. Protože si vzpomněl, že si vybarvovala omalovánky u stolu, popošel kousek dál po břehu na místo, odkud bylo tábořiště vidět, ale nikde ji nezahlédl. Zrychloval krok, když pospíchal k přívěsu, a volal ji jménem tak klidně, jak toho byl schopen. Žádná odpověď. Nebyla tam…..“

„Takže,“ Mack obtížně hledal slova, „který z vás je Bůh?“ „Já,“ odpověděli ti tři jednohlasně. Mack jednoho po druhém přelétl pohledem, a ačkoliv ani zdaleka nechápal to, co vidí a slyší, tak nějak jim věřil.“

K dostání jsou Bible za snížené ceny

Česká biblická společnost snížila o prázdninách cenu o 30 procent u čtyř knih, a to Expedice Bible (dříve 298, nyní 209), Bible do nepohody (dříve 398, nyní 279), Bible Slovo na cestu se zipem (dříve 690, nyní 483) a Bible Slovo na cestu – Nový zákon (dříve 148, nyní 104).

1805expedicebKniha Expedice Bible je rozdělena do dvaceti kapitol – expedicí. V každé z nich můžeš podniknout pět výprav biblickými příběhy a přečíst si pět různých oddílů z Bible. Celkem sto výprav ti pomůže objevit celý biblický příběh. Na biblické výpravy se můžeš vydat sám, ale budou zajímavější a zábavnější, když si s sebou vezmeš nějakého průvodce, třeba staršího kamaráda, který se na cestu vydá s tebou a bude tě doprovázet při tvých objevech. Více >

Židovské očekávání Mesiáše

Bůh sestupujícíV pátek 24.7. od 18.30 hodin pokračují duchovní večery Hany a Tomáše Kábrtových čtením díla Sestupující Bůh od teologa Jana Hellera, nyní dvěma kapitolami Židovské očekávání Mesiáše a Mesiášská očekávání mimo židovství.

Ukázka z šesté kapitoly Židovské očekávání Mesiáše: „Shrňme si, jak vyhlíželo židovské očekávání Mesiáše v Ježíšově době. Obecně a v souladu s řadou starozákonních proroctví se čekal Mesiáš z rodu Davidova. S tím souvisel jeho původ z Betléma, Davidova rodiště. Vedle titulu Mesiáš se vyskytuje i titul menachem = utěšitel, v Novém zákoně ztotožněný s Duchem svatým. Je zajímavé, že právě třetí syn Judy z Gamaly čili Galilejského, zakladatele zélótů, se jmenoval Menachem a měl důležitou úlohu při vypuknutí povstání za Vespasiana. V pozadí jeho jména Menachem – utěšitel je zřejmě kniha Genesis 5,29. Tam se říká o praotci Noem: „tento způsobí odpočinutí od díla našeho“, ale v hebrejském znění je doslova „potěší nás“. Jako měl Noe, první z praotců po smrti Adamově, sejmout z lidstva kletbu z ráje, tak je nyní Hanatoto očekávání přeneseno na mesiáše a ten má proto titul Utěšitel. Titul Syn boží, v nežidovském okolí častý, je v židovství vzácný. Ve Starém zákoně se sice vyskytuje, ale židům zřejmě příliš čišel pohanstvím. Titul Vykupitel či spasitel, řecky sótér, je u židů především titulem samotného Hospodina.

Všichni jste srdečně zváni k poznávání charakteru sestupujícího Boha k nám lidem!

Kulturní svět si připomíná 600. výročí upálení mistra Jana Husa

„Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie…“ Jan Hus, Výklad viery, 1412

DSCN1403DSCN1404Pražské adventistické nakladatelství Advent-Orion připravilo k 600. výročí upálení mistra Jana Husa publikaci „Mistr Jan Hus – Věrný až do smrti“. Český středověký náboženský myslitel, kněz, vysokoškolský pedagog a reformátor mistr Jan Hus je jednou z osobností české historie, které významně ovlivnily dějiny Evropy i světa. Text je podle knihy Ellen Gould Whiteové (1827 – 1915) Velké drama věků, kterou stejné nakladatelství vydalo v roce 2007. E.G. Whiteová se v něm věnuje i širšímu kontextu událostí, které poznamenaly život mistra Jana .  Úryvek vybraný do této publikace přináší ucelený pohled do života člověka, který miloval pravdu a byl ochoten pro ni přinést i tu největší oběť. Publikaci si mohou objednat sbory, je zdarma. Více >

Tip na knihu: Vlídná zbraň

„Život z nás všech dělá válečníky. Abychom z něj vyšli jako vítězové, musíme se vyzbrojit tou nejúčinnější ze všech zbraní. A tou zbraní je modlitba.“

vlidna-zbranM. Mykoff a S. C. Mizrahi sestavili ve spolupráci s Braclavským výzkumným institutem publikaci modliteb „Vlídná zbraň“ na motivy nadčasové moudrosti chasidského rabína Nachmana, jenž po celý život shromažďoval rady, ponaučení a myšlenky na téma, jak žít lépe, vyrovnaně, kde hledat klid a rozvahu nejen pro obyčejný život, ale i pro významná a zlomová životní rozhodnutí. „Vlídná zbraň“ je jakýmsi souhrnem slov pro chvíle všední i nevšední, která je jakýmsi volným pokračováním publikace Prázdné křeslo, vydané v nakladatelství VOLVOX GLOBATOR v roce 1998.

Díky
Bože,
Ty moje jediná Oporo,
Tys mne naučil se modlit – Více >

Více si povídat, více milovat

knihaVydavatelství Advent-Orion Praha vydalo k letošnímu Národnímu týdnu manželství novou knížku se 128 stranami “Více si povídat, více milovat” od Morrise Vendena. Zabývá se komunikací jako základem manželského vztahu. V knize autor rozebírá osm hlavních oblastí, v nichž selhává komunikace v manželství.
V druhé části jednotlivých kapitol vede čtenáře k poznání, že ve stejných oblastech často selhává i náš duchovní život. Úzká podobnost mezi manželstvím a vztahem člověka s Bohem je pozoruhodná. To, co utváří dobrý vztah mezi partnery, formuje i vztah člověka s Bohem. Stejně tak problémy, které rozkládají manželství, mohou zničit i duchovní život. Cena knihy je 150 korun.

Letošní Národní týden manželství byl provázen mottem „Šťastně až do smrti? Není to jen pohádka? Jak mít vztah, který vydrží…“

Vleklá diagnóza: krátká paměť

knihaV pátek 2.1. 2015 od 18 hodin se koná ve sboru církve adventistů na Kraslické 14 v Sokolově společné studium Bible za pomoci knihy teologa Daniela Dudy Velký příběh Bible. Pokračujeme desátou přednáškou na téma Vleklá diagnóza: krátká paměť.

Klíčové slovo starozákonní služby je pamatuj. Přesto Izraelci zapomněli na Hospodina, svého Boha. Kdysi začínali od nuly a dnes se to opakuje. Sedí a pláčou u babylonských řek a vzpomínají na Sijón. Jsou v otroctví a v útlaku, v cizí zemi a pod cizím králem. Jejich příběh končí mlčením, utrpením a hanbou. Kladou si otázky: Čím to je, že jsme takto dopadli? Pane Bože, proč nám to děláš?

Tak je to vždycky: Když národ prožívá krizi víry, obviňuje Boha, jak to jen mohl dopustit. Marně hledají odpověď. Jen Daniel věděl, že Bůh je svrchovaný i v této situaci, a proto byl schopen říct: „Bůh neselhal, ale selhali jsme my. Bůh vydal Jeruzalém do rukou babylónského krále.

V Babylonu vzpomínají na Sijón, vzpomínají na to, o co přišli, a v jejich pláči se rodí něco nového. Zotročení Izraelci vzpomínají na minulost a představují si, co by dělali, kdyby dostali druhou šanci. Když Bůh už jednou uslyšel jejich pláč, nemohl by jej slyšet i podruhé?hana

Všichni jste srdečně zváni k přemýšlení o Pánu Bohu a o našem jednání.

Hana Kábrtová

Poděkování Danieli, vlastně Petru Vaďurovi

bratrPříběh o králi Nebúkadnesarovi a jeho snu, který je zaznamenán ve starozákonní knize proroka Daniela, je mezi křesťany známý. Král Nebúkadnesar měl sen, který jej rozrušil tak, že nemohl spát. Král ale svůj sen zapomněl. Rozkázal proto zavolat věštce, zaklínače, čaroděje a hvězdopravce, aby mu řekli, co se mu zdálo a co ten sen znamená. Hvězdopravci to nedokázali, ale Daniel s Boží pomocí ano.
Tak právě na tenhle příběh jsem si vzpomněla na výstavě Bible v Karlových Varech při setkání s rozhlasovým redaktorem Petrem Vaďurou. Přijela jsem na něj společně se svojí kamarádkou Míšou Krokovou. Míša Petra znala z Letní biblické školy v Oparně, kam jezdí v létě s rodinou. Petr letos v Oparně nabízel k prodeji křesťanské knihy a Míša si u něj jednu vybrala. Neměla ale na ni tehdy peníze, a tak domů odjela bez ní. Pořád na knížku myslela a moc si přála si ji přečíst. Jenže zapomněla její název. Po skončení karlovarské besedy šla proto Míša za Petrem s prosbou o pomoc. Petr vyndal z kapsy kartičku a požádal Míšu, aby mu na ni napsala svoji adresu a vše, co o knize ví. Bylo toho opravdu velmi málo. Přesto neuplynul ani týden a knihu měla Míša ve schránce. Jmenuje se Bratr vyvržených a napsal ji Guy Gilbert. Míša je šťastná, děkuje z celého srdce Petru Vaďurovi a knihu doporučuje ostatním k přečtení. Stále mezi námi žijí ti, co umí nejen plnit přání, ale také dokážou s Boží pomocí poznat, co si druzí přejí :-). (hk)

Tip na vánoční dárek: Kniha Randyho Alcorna „Princip pokladu“

princip_pokladu_1_1Alfred Nobel odložil noviny a dal si hlavu do dlaní. Psal se rok 1888. Nobel byl švédský chemik, který zbohatl díky vynálezu a výrově dynamitu. Jeho bratr Ludvig právě zemřel ve Francii.  Alfredův smutek se teď navíc mísil se zděšením. Právě si přečetl nekrolog ve francouzských novinách – nikoli však bratrův, ale svůj! Redaktor si zřejmě bratry spletl. Nadpis zněl: „Obchodník se smrtí je mrtvý.“ Nekrolog Alfreda Nobela popisoval člověka, který zbohatl na tom, že pomáhal lidem zabíjet se navzájem.

            Takové hodnocení jeho života Nobelem  otřáslo a rozhodl se využít své bohatství ke změně vlastního odkazu. Když o osm let později zemřel, zanechal více než 9 milionů dolarů na financování cen pro lidi, jejichž dílo prospělo lidstvu. Toto vyznamenání známe jako Nobelovu cenu. Alfred Nobel dostal vzácnou příležitost – mohl se podívat na zhodnocení svého života na jeho konci a ještě měl šanci ho změnit. Než Nobelův život skončil, postaral se, aby investoval bohatství do něčeho trvalejšího…“

„Nevěřící nedostanou druhou šanci prožít svůj život a tentokrát zvolit Krista. Ale ani křesťané nedostanou druhou šanci prožít svůj život a tentokrát udělat víc pro potřebné a investovat do Božího království. Máme jen jednu krátkodobou příležitost – život na zemi – použít své prostředky tak, aby něco změnily k lepšímu.“

Chcete odhalit tajemství radostného dávání? Přečtěte si knihu Randyho Alcorna „Princip pokladu“. Objevila jsem nádhernou knihu, která mi přinesla mnoho cenných rad, moudrosti a hlavně mnoho radosti. Knihu jsem četla pomalu, protože jsem se bála, že budu brzy na jejím konci. V tomto vánočním období, kdy je „dávání“ velmi aktuální, přinese každému čtenáři velké povzbuzení. Šest klíčů vás dovede až ke skutečnému pokladu. Více >