Odpolední bohoslužby

Film Ježíš se slovem a hudbou v kinokavárně Alfa

Ježíš plakátfoto-ukrizovaniV neděli 27.9. od 16 hodin promítne kinokavárna Alfa v Sokolově americký dvouhodinový film Ježíš. Film producenta Johna Heymana je nejpřekládanějším filmem v historii kinematografie, byl doposud nadabován do více než 1000 jazyků. Dílo je natočené podle skutečných událostí zaznamenaných v Lukášově evangeliu z 1. století, je realistické a historicky věrné. Filmovalo se přímo v Izraeli na místech popsaných v Bibli. Promítání zahájí a ukončí sokolovská romská duchovní skupina Devleskero drom.

Devleskero drom nacvičuje nové písně na romskou bohoslužbu

Nová hudební romská skupina Devleskero drom (Boží cesta) zkouší v sokolovském sboru adventistů na sobotní bohoslužbu. Připravuje kromě starých známých písní také písně zcela nové. Všichni jsou na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Koná se v sobotu 8.8. od 16 hodin. Kázat Boží slovo bude Bohuslav Zámečník.

Oběť za hřích, která proměňuje život

Vojta PačanKázání Vojty Pačana na romské bohoslužbě v sobotu 6.6.2015

3. Mojžišova 4,1-13: Dále Hospodin Mojžíšovi řekl: „Oznam Izraelcům, co mají dělat, když se někdo z nich neúmyslně proviní a dopustí se čehokoliv, co je v rozporu s některým z mých přikázání. Jestliže se něco takového stane vysvěcenému knězi, uvalí svým činem vinu na celý izraelský národ. Musí mi proto předložit zcela zdravého mladého býčka, jako oběť za provinění, které na něm lpí… Pokud se neúmyslně prohřeší celý národ a dopustí se něčeho, co má přikázání zakazují, ponesou za to Izraelci vinu, i když si důsledky svého jednání neuvědomili.“  Lidé ve starém Izraeli přinášeli Bohu také oběť jako výraz vděčnosti a jako prostředek vytvoření vztahu vůči Bohu. Protože symbolizovala pokoj s Bohem, mohl člověk, který ji přinášel, část oběti sníst. Stalo se ti už někdy, že ses dopustil něčeho špatného, ale uvědomil sis to až později? I když ses dopustil hříchů, stále je někdy opakuješ, neodvracíš se od toho svého hříchu? Co děláme špatně, jak to změnit?  Proč se opakovaně dopouštíme špatností, kde nalezneme odpověď?

Více >

HopeTV: Romský sbor v Sokolově

Neboj se a věř

Vojta PačanKázání Vojty Pačana v sobotu 23.5.2015

Evangelium podle Matouše 14, 22-30: Hned potom Ježíš přiměl své učedníky, aby přepluli na druhý břeh, zatímco on propustí shromážděné lidi. Když se zástupy rozcházely, vystoupil Ježíš na horu, aby se o samotě modlil. Strávil tam skoro celou noc. Loď s učedníky stále nemohla dosáhnout druhého břehu, protože vítr hnal vlny proti ní. K ránu se Ježíš přiblížil k lodi po hladině jezera.  Učedníci ho považovali za přízrak a vyděsili se. Ale Ježíš promluvil a uklidnil je: „Vzchopte se, to jsem já, nebojte se!“ Petr zvolal: „Pane, když máš takovou moc, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě!“ „Tak pojď!“ řekl Ježíš. A tak Petr opustil loď a šel k Ježíšovi. Velké vlny ho však přece poděsily a začal se topit. „Pane pomoz!“ vykřikl. Ježíš ho rychle zachytil a řekl: „Kde je tvoje víra? Proč jsi pochyboval?“ Vstoupili na loď a vítr se hned utišil.  Učedníci před Ježíšem poklekli a vyznávali: „Ty jsi určitě Boží Syn!“

Více >

Bohatí a Bůh

Kázání Vojty Pačana na romské bohoslužbě 2.5.2015

Vojta PačanEvangelium podle Matouše 19,16-26:   Za Ježíšem přišel jeden mladý člověk a ptal se ho: „Mistře, jakými dobrými skutky mohu získat věčný život?“ Ježíš mu na to řekl: „Snažíš se být dobrý? To se chceš vyrovnat Bohu, který jediný je skutečně dobrý! Plň jeho přikázání a budeš věčně živ.“ „Která to jsou?“ zeptal se mladý muž. Ježíš odpověděl: „Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, lhát, budeš ctít svoje rodiče, své bližní budeš milovat jako sebe!“ Mladík na to řekl: „To všechno jsem vždycky dodržoval. Co mi ještě chybí?“ Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi a prodej celý svůj majetek a peníze rozdej chudým, a tak budeš mít poklad v nebi. Pak se vrať a staň se mým učedníkem.“
Mladík zesmutněl a zklamaně odešel. Měl totiž velký majetek. Ježíš pak řekl svým učedníkům:
„Pro zámožného člověka je velmi nesnadné postavit se na Boží stranu. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, pak snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatý branou Božího království.“
Učedníky to překvapilo a ptali se: „Kdo tedy vůbec může být spasen?“ Ježíš se na ně zadíval a řekl:
„V lidských silách to není, ale Bůh dokáže všechno.“

Více >

Spravedliví v Sodomě

Vojta PačanKázání Vojtěcha Pačana na romské bohoslužbě v sobotu 25.4.2015

1. kniha Mojžíšova 18,26-32: „Hospodin Abrahamovi odpověděl: ´Najde-li se tam skutečně padesát spravedlivých, odpustím kvůli nim celému městu.´ Abraham však pokračoval: ´Vím, že jsem jen obyčejný prach a popel, ale přesto bych se ještě rád zeptal. Co když bude do těch padesáti chybět třeba jen pět lidí? Zničíš pak kvůli pouhým pěti lidem celé město?´ ´Najdu-li tam i těch čtyřicet pět,´ odvětil Hospodin, ´ani potom to město nezahladím.´ Abraham však pokračoval dále: ´Ale co když jich tam bude jen čtyřicet?´ ´Ani kvůli čtyřiceti to město nezničím,´ odpověděl znovu Hospodin. ´Nerad bych tě rozhněval, můj Pane,´ pokračoval Abraham. ´Je však možné, že se jich tam nenajde více než třicet. Co uděláš potom?´ ´Najdu-li tam třicet spravedlivých, město nezničím,´ odvětil Hospodin.  Abraham se však znovu zeptal: ´No dobrá, a co když jich bude jen dvacet?´ ´Bude-li jich dvacet, město kvůli nim nezahladím,´ odpověděl trpělivě Hospodin. ´Dovol mi tedy, Pane, položit ještě poslední otázku. Možná, že se jich tam najde pouhých deset. Co učiníš potom?´ Nato mu Hospodin opět odpověděl: ´Nezničím je ani kvůli těm deseti.´“

Více >

O duchovních darech, radosti a odpovědnosti

Vojta PačanMatouš 25,14-30: Jeden člověk si před odjezdem na dalekou cestu zavolal své zaměstnance a svěřil jim svůj majetek. Každému podle jeho schopností: jednomu 5 tisíc, druhému 2 a dalšímu jeden. Potom odcestoval. Zaměstnanec, který dostal 5 tisíc, začal obchodovat a vydělal dalších 5 tisíc. Ten, který dostal 2 tisíce, také sumu zdvojnásobil. Ale ten, kterému byl svěřen jeden tisíc, vykopal v zemi jámu a do ní peníze ukryl. Po delší době se zaměstnavatel vrátil a chtěl, aby mu podřízení předložili účty. První přinesl peníze a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi 5 tisíc a tady máš zisk dalších 5 tisíc.‘ Pán ho pochválil za dobrou práci a řekl mu: ,Osvědčil ses v malém úkolu, proto ti mohu svěřit mnohem víc. A nyní tě zvu na oslavu svého návratu.‘  Přišel druhý a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi 2 tisíce a odevzdám ti 4.‘ – ,Velmi dobře!‘ řekl pán, ‚jsi pilný a spolehlivý. Splnil jsi malý úkol, svěřím ti větší. I tebe zvu na hostinu.‘ Pak skládal účty ten poslední: ‚Pane, vím, že jsi přísný a záleží ti na zisku, ale já jsem měl strach, abych neprodělal, a proto jsem raději peníze zakopal a tady ti je v pořádku vracím.‘ Pán zvolal: ‚Ty lenochu! Ty ničemo! Věděl jsi, oč mi jde. Měl jsi svěřené peníze uložit a vynesly by mně aspoň úrok! Vezměte od něho ty peníze a dejte je prvnímu. Protože tomu, kdo dobře využívá, co mu bylo svěřeno, bude ještě přidáno. Kdo se ani trochu nesnaží, přijde o všechno.  Toho lenocha vyžeňte ven do tmy. Zbude mu jen pláč a pozdní lítost.‘

Více >

Chudí a bohatí před Pánem Bohem

Vojta PačanKázání Vojtěcha Pačana na romské bohoslužbě v sobotu 11.4.2015

Evangelium podle Lukáše 6,20-26: „Ježíš se obrátil na své učedníky a řekl: ´Radujte se, vy chudí, protože vám bude patřit Boží království. Radujte se, kdo teď hladovíte, protože Bůh vás nasytí. Radujte se i vy, kdo teď pláčete, protože jednou se budete smát. Radujte se, když vás budou nenávidět, vyženou jako prašivé a pošpiní vaše jména, protože se hlásíte k Synu člověka. Radujte se a prozpěvujte si, protože vás v nebi čeká velká odměna. Stejným způsobem zacházeli jejich předkové s Božími proroky. Ale běda vám, bohatí, protože vy už máte svoje potěšení. Běda vám, sytí, však budete jednou hladovět. Běda vám, kteří se lehkomyslně smějete, protože jednou budete hořce plakat a naříkat. Běda vám, jestliže vás všichni chválí, vždyť tak se za starodávna chovali k falešným prorokům.´“

Pán Ježíš nás zve k sobě, do svého království lásky. Zve nás k radosti a k plnému životu. Na dobrou cestu. Chce nám dát své království, chce nás mít navždy u sebe. Ti, kteří jsou dnes chudí a bezmocní, budou v Božím království kralovat s Bohem. Ti, kteří mají dnes hlad, budou v Božím království mít vždy co jíst. Ti, kteří dnes pláčou a mají starosti, se v Božím království budou smát a radovat.

Více >

Romové mají v sobotu 4.4. Večeři Páně

Večeře PáněVečeře PáněVedoucí romské skupiny sokolovského sboru církve adventistů Vojtěch Pačan oznamuje všem příznivcům a návštěvníkům romských bohoslužeb, že v sobotu 4.4. bude slavnost Večeře Páně. Vyzývá předtím k usmíření mezi sebou. Bohoslužbu povede od 16 hodin kazatel Bohuslav Zámečník. S sebou je třeba si vzít ručníky k obřadu umývání nohou. Na Večeři Páně se podává nekvašený chléb a víno. Všichni – Romové i neromové – jsou srdečně zváni!