Bohoslužby

Na bohoslužbě zahraje Martin Petík s kapelou

rom1Písně romské křesťanské kapely Martina Petíka z Chebu zazní na odpolední bohoslužbě v sobotu 29. července ve sboru církve adventistů v Sokolově na Šenvertu. Martin Petík s kapelou vystupoval v sokolovském sboru už v roce 2014, kdy zde začínaly první romské bohoslužby. Do Sokolova byl pozvaný již v květnu tohoto roku, ale onemocněl. Martin Petík (na fotce vpravo) bude také kázat. Odpolední bohoslužba začíná ve 14 hodin. Na dopolední bohoslužbě od 9.30 bude kázat ředitel Základní a mateřské školy v Božičanech Ladislav Landsfeld z Karlových Varů. Všichni jsou srdečně zváni!

Sokolovští přivezli první romskou bohoslužbu do K. Varů

dětiVe Varech na bohoslužbě 4Děti a dospělí ze Sokolova a okolí sloužili historicky první romskou bohoslužbu ve sboru církve adventistů v Karlových Varech. Bohoslužbu vedl kazatel karlovarského sboru Martin Lindtner. V první části vyprávěli o svých prožitcích s Pánem Bohem Luboš Oláh, Petra Turková, Vojta Pačan, společně se pak všichni modlili za nemocné a ztrápené. Pozdrav od Boba Mihalíka předal všem přítomným Zdeněk Maxa. Kázání měl Tomáš Kábrt, který se s přítomnými zamýšlel nad významem uctívání Pána Boha písní, a to podle biblického Žalmu 34, veršů 2 až 9. Na bohoslužbě se hrály společné písně v doprovodu Martina Lindtnera, romské děti doprovodil na kytaru a zpěvem v několika písních Luboš Oláh a pak zahrála skupina Devleskere čhave aven (Boží děti přicházejí) z Bukovan (Vojta Pačan s dětmi a klávesistou Markem Kováčem z Vřesové) – ta rozezpívala všechny návštěvníky bohoslužby. Pozvaní Romové z Karlových Varů se žel bohoslužby nezúčastnili. Fotky a videa níže. Více >

Na romské bohoslužbě bylo živo

romská bohoslužbaromská bohoslužba2Na pravidelné romské bohoslužbě v modlitebně adventistů na Šenvertu v sobotu 21. května odpoledne se lidé modlili, zpívali s hudební skupinou Boží cesta, vyprávěli si zkušenosti s Bohem, promítali si fotografie z účasti dětí na Robinzonádě skautského Klubu Pathfinder minulý víkend  a zamýšleli se tentokrát nad tím, co skutečně podle Bible znamená křest. Božím slovem přítomným posloužil Tomáš Kábrt na téma z Evangelia podle Jana, 9. kapitoly, o Ježíšově uzdravení člověka slepého od narození. „Tomu člověku Ježíš změnil život od základu, tak, že ho najednou nemohli jeho známí a přátelé vůbec poznat. Říkali si: Je to on, nebo není? Stejně Ježíš proměňuje naše životy. Nedivme se, když jsme pak najednou pro své okolí k nepoznání. Nebylo to však hned, slepý neprohlédl při setkání s Ježíšem okamžitě, až poté, co poslechl Ježíše a udělal vše, co mu přikázal. Tak je to i snámi, Ježíš promění náš život k nepoznání, když Ho poslechneme a skutečně uděláme vše, co nám ve svém Slovu říká.“

Fota z romské bohoslužby 21.5.2016 Více >

Film Ježíš se slovem a hudbou v kinokavárně Alfa

Ježíš plakátfoto-ukrizovaniV neděli 27.9. od 16 hodin promítne kinokavárna Alfa v Sokolově americký dvouhodinový film Ježíš. Film producenta Johna Heymana je nejpřekládanějším filmem v historii kinematografie, byl doposud nadabován do více než 1000 jazyků. Dílo je natočené podle skutečných událostí zaznamenaných v Lukášově evangeliu z 1. století, je realistické a historicky věrné. Filmovalo se přímo v Izraeli na místech popsaných v Bibli. Promítání zahájí a ukončí sokolovská romská duchovní skupina Devleskero drom.

Devleskero drom nacvičuje nové písně na romskou bohoslužbu

Nová hudební romská skupina Devleskero drom (Boží cesta) zkouší v sokolovském sboru adventistů na sobotní bohoslužbu. Připravuje kromě starých známých písní také písně zcela nové. Všichni jsou na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Koná se v sobotu 8.8. od 16 hodin. Kázat Boží slovo bude Bohuslav Zámečník.

Oběť za hřích, která proměňuje život

Vojta PačanKázání Vojty Pačana na romské bohoslužbě v sobotu 6.6.2015

3. Mojžišova 4,1-13: Dále Hospodin Mojžíšovi řekl: „Oznam Izraelcům, co mají dělat, když se někdo z nich neúmyslně proviní a dopustí se čehokoliv, co je v rozporu s některým z mých přikázání. Jestliže se něco takového stane vysvěcenému knězi, uvalí svým činem vinu na celý izraelský národ. Musí mi proto předložit zcela zdravého mladého býčka, jako oběť za provinění, které na něm lpí… Pokud se neúmyslně prohřeší celý národ a dopustí se něčeho, co má přikázání zakazují, ponesou za to Izraelci vinu, i když si důsledky svého jednání neuvědomili.“  Lidé ve starém Izraeli přinášeli Bohu také oběť jako výraz vděčnosti a jako prostředek vytvoření vztahu vůči Bohu. Protože symbolizovala pokoj s Bohem, mohl člověk, který ji přinášel, část oběti sníst. Stalo se ti už někdy, že ses dopustil něčeho špatného, ale uvědomil sis to až později? I když ses dopustil hříchů, stále je někdy opakuješ, neodvracíš se od toho svého hříchu? Co děláme špatně, jak to změnit?  Proč se opakovaně dopouštíme špatností, kde nalezneme odpověď?

Více >

HopeTV: Romský sbor v Sokolově

Neboj se a věř

Vojta PačanKázání Vojty Pačana v sobotu 23.5.2015

Evangelium podle Matouše 14, 22-30: Hned potom Ježíš přiměl své učedníky, aby přepluli na druhý břeh, zatímco on propustí shromážděné lidi. Když se zástupy rozcházely, vystoupil Ježíš na horu, aby se o samotě modlil. Strávil tam skoro celou noc. Loď s učedníky stále nemohla dosáhnout druhého břehu, protože vítr hnal vlny proti ní. K ránu se Ježíš přiblížil k lodi po hladině jezera.  Učedníci ho považovali za přízrak a vyděsili se. Ale Ježíš promluvil a uklidnil je: „Vzchopte se, to jsem já, nebojte se!“ Petr zvolal: „Pane, když máš takovou moc, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě!“ „Tak pojď!“ řekl Ježíš. A tak Petr opustil loď a šel k Ježíšovi. Velké vlny ho však přece poděsily a začal se topit. „Pane pomoz!“ vykřikl. Ježíš ho rychle zachytil a řekl: „Kde je tvoje víra? Proč jsi pochyboval?“ Vstoupili na loď a vítr se hned utišil.  Učedníci před Ježíšem poklekli a vyznávali: „Ty jsi určitě Boží Syn!“

Více >

Bohatí a Bůh

Kázání Vojty Pačana na romské bohoslužbě 2.5.2015

Vojta PačanEvangelium podle Matouše 19,16-26:   Za Ježíšem přišel jeden mladý člověk a ptal se ho: „Mistře, jakými dobrými skutky mohu získat věčný život?“ Ježíš mu na to řekl: „Snažíš se být dobrý? To se chceš vyrovnat Bohu, který jediný je skutečně dobrý! Plň jeho přikázání a budeš věčně živ.“ „Která to jsou?“ zeptal se mladý muž. Ježíš odpověděl: „Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, lhát, budeš ctít svoje rodiče, své bližní budeš milovat jako sebe!“ Mladík na to řekl: „To všechno jsem vždycky dodržoval. Co mi ještě chybí?“ Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi a prodej celý svůj majetek a peníze rozdej chudým, a tak budeš mít poklad v nebi. Pak se vrať a staň se mým učedníkem.“
Mladík zesmutněl a zklamaně odešel. Měl totiž velký majetek. Ježíš pak řekl svým učedníkům:
„Pro zámožného člověka je velmi nesnadné postavit se na Boží stranu. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, pak snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatý branou Božího království.“
Učedníky to překvapilo a ptali se: „Kdo tedy vůbec může být spasen?“ Ježíš se na ně zadíval a řekl:
„V lidských silách to není, ale Bůh dokáže všechno.“

Více >

Spravedliví v Sodomě

Vojta PačanKázání Vojtěcha Pačana na romské bohoslužbě v sobotu 25.4.2015

1. kniha Mojžíšova 18,26-32: „Hospodin Abrahamovi odpověděl: ´Najde-li se tam skutečně padesát spravedlivých, odpustím kvůli nim celému městu.´ Abraham však pokračoval: ´Vím, že jsem jen obyčejný prach a popel, ale přesto bych se ještě rád zeptal. Co když bude do těch padesáti chybět třeba jen pět lidí? Zničíš pak kvůli pouhým pěti lidem celé město?´ ´Najdu-li tam i těch čtyřicet pět,´ odvětil Hospodin, ´ani potom to město nezahladím.´ Abraham však pokračoval dále: ´Ale co když jich tam bude jen čtyřicet?´ ´Ani kvůli čtyřiceti to město nezničím,´ odpověděl znovu Hospodin. ´Nerad bych tě rozhněval, můj Pane,´ pokračoval Abraham. ´Je však možné, že se jich tam nenajde více než třicet. Co uděláš potom?´ ´Najdu-li tam třicet spravedlivých, město nezničím,´ odvětil Hospodin.  Abraham se však znovu zeptal: ´No dobrá, a co když jich bude jen dvacet?´ ´Bude-li jich dvacet, město kvůli nim nezahladím,´ odpověděl trpělivě Hospodin. ´Dovol mi tedy, Pane, položit ještě poslední otázku. Možná, že se jich tam najde pouhých deset. Co učiníš potom?´ Nato mu Hospodin opět odpověděl: ´Nezničím je ani kvůli těm deseti.´“

Více >