Tomáš Kábrt

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Tomáš Kábrt

Fascinující celovečerní dokument: Prožít klid

Zářijová Vyhlídka s Věrou Biharyovou

Stránky z Vyhlídka0917eZářijové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší rozhovor s Věrou Biharyovou z Lokte o jejím pohnutém životě i rozhodnutí ke křtu. Čtenáři zde najdou také pozvánku na křest Věry a jejích sourozenců Luboše a Evy Olahových, kázání Tomáše Kábrta „Večírek pro odpadlíky“ a kalendář všech akcí sboru na září s výhledem chystaných akcí na říjen.

Časopis je ke stažení zde

 

Večírek pro odpadlíky

Tomáš KábrtKázání Tomáše Kábrta 1.7.2017 v Sokolově

Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou.“ Levi nechal všeho, vstal a šel za ním. A ve svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali. Ale farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?“ Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“ Bible, Evangelium podle Lukáše 5:27-32

Celníka Léviho známe jako evangelistu Matouše. Ježíš změnil jeho jméno na Matouš (mat-Theus = dar-Boží) jakoby mu chtěl dát vědět o tom, jakou má hodnotu – proč mohl mít Levi problém se svou hodnotou? Výběrčí daní jsou ve všech dobách neoblíbení, v Galileji to platilo dvojnásob, protože byli považováni za zrádce a kolaboranty – vybírali od svého národa peníze pro okupanty Římany, zaštítěni římským násilím. V celém řetězu výběru daní si navíc každý nechával něco pro sebe – výběrčí daní byli také symbolem korupce a zlodějiny. Byli nenávidění, vyloučení ze společenství, nesměli do synagog, nesmělo se s nimi jíst a pít, i mluvit s nimi bylo neslušné, nikdo nebyl považován za vzdálenějšího Bohu. Slovo „celník“ bylo synonymem slov lupič, bandita, vrah, ničema. Židovské soudy považovaly jejich svědectví za neplatné, jejich peníze byly považovány za tak opovrženíhodné, že se nesměly směňovat, ani přijímat jako almužna chudým. Více >

Začíná nová série HopeTV „Majstrštyk“

Červencová Vyhlídka o letních křtech a táborech

Stránky z Vyhlídka0717eO nedávných a chystaných letních křtech, nastávajících prázdninových táborech dětí a mládeže, nových aktivitách dobročinné iniciativy Tabita, poselství od Boha pro letošní rok informuje červencové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů Pěkná vyhlídka. tradičně je součástí časopisu i přehled všech červencových akcí sboru.

Časopis je ke stažení zde

Novým vedoucím sboru je Bohuslav Zámečník

Bohouš ZámečníkNovým vedoucím sokolovského sboru je od 10. června 2017 Bohuslav Zámečník (na snímku).  Byl zvolen společně s dalšími vedoucími jednotlivých oblastí služby sboru při řádných volbách během sobotního členského shromáždění. Nový tajemník sboru je Jiří Bauer, pokladník Jiří Novák, jeho zástupkyně Věra Grygarová, vedoucí služby křesťanského domova Alena Nováková, vedoucí osobní služby (misie) a sobotní školy Bible  Tomáš Kábrt, jeho zástupce Jan Fischer, vedoucí diakonie a služby lidem se zvláštními potřebami Miluška Malíková, vedoucí komunikace a koordinátorka práce se zájemci Hana Kábrtová, vedoucí dětské sobotní školy Ivana Látalová, vedoucí mládeže Zuzana Chalupová, dva vedoucí Klubu Pathfinder Jiří Novák a Tomáš Kábrt. Více >

Modlitební setkání se koná v Lokti

Věra Biharyová zve v úterý 13.6. od 18.30 hodin do Lokte, Sportovní ulice (naproti mateřské školce) k modlitebnímu setkání se studiem Bible. Všichni jsou zváni k pokračování četby z novozákonní knihy 2. List Petrův pod vedením kazatele Martina Lindtnera a k modlitbám.

Červnová Pěkná vyhlídka se Zuzkou Chalupovou

Stránky z Vyhlídka0617eMěsíčník sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší ve svém červnovém vydání rozhovor se Zuzkou Chalupovou o jejím životě a chystaném křtu, pozvání ke křtu mladých lidí u Jáchymova, informace ke sborovým volbám, zprávu z výpravy dětí na Robinzonádu s hrou na Afriku u Jičína, kázání Bohuslava Zámečníka o moudrosti, rozloučení se zesnulým Jindřichem Leknerem,  jedno milé poděkování a přehled akcí sboru na červen i s výhledem na letní prázdniny.

Časopis je ke stažení zde

Dubnové přednášky v knihovnách regionu

loket0417Chodov0417

Dubnová Pěkná vyhlídka o Veliké noci, vězení a víře

Stránky z Vyhlídka0417eDubnové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů v Sokolově zve na velikonoční večer duchovních písní a slova Od Veliké noci k prázdnému hrobu, ke studiu nového tématu Sobotní školy Bible, přináší článek vězeňského kaplana Pavla Zvolánka o sobotních bohoslužbách ve Věznici Valdice s jeho sokolovským asistentem, pozvánky na jarní akce pro děti plzeňská pečeť a Robinzonáda, zamyšlení kazatele sboru Martina Lindtnera o víře „Uprostřed hledání sám nalezen“ a přehled akcí sboru na duben.

Časopis je ke stažení zde