Hana Kábrtová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě

Web: http://sokolov.casd.cz


Příspěvky od Hana Kábrtová

Co ukrývá Ježíšova modlitba

Začínají se plánovat letošní dětské tábory

Po loňském úspěšném šestitýdenním pobytu tří dětí ze spolku Pohlazení u Američana Jima McDonalda v Normandii se rozhodly přijmout Jimovo pozvání na letošní léto další tři děti. Jan Boudník, Rosťa Koller (na fotce vlevo) a Filip Smíšek (vpravo) vyrazí na jeden měsíc do Francie, kde se budou pod Jimovým vedením intenzivně učit anglicky a poznávat cizí zemi a její krásy. Spolek Pohlazení finančně podpoří dopravu letadlem a vlakem až do městečka Saint Denis Le Gast. Pohlazení přispěje také na tábory dětem ze spolku, které pojedou do německého Heiligenhofu, na Hadovku u Konstantinových Lázní a také do Raspenavy u Liberce. Spolek se tak rozhodl na společném setkání členů v neděli 9. ledna.

Odložme své únavné plány, naslouchejme Bohu

„Počátek nového roku je čas nových očekávání, plánů a předsevzetí. Tak jako většina z vás, zažil jsem takovýchto novoročních nadšení již desítky. A zažili jsme také to, jak se tato očekávání, plány a předsevzetí vždy zhroutily. Což nám ale nikdy nebrání v dalším a dalším novoročním rozjaření. Mám za to, že je načase si konečně přiznat pravdu: Kazatel 1,8-9: „Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět; nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového.“ Takto se zamýšlel nad textem z Božího slova Tomáš Kábrt na první lednové bohoslužbě v Horním Slavkově a došel k tomuto závěru: „Psycholog Viktor Frankl doporučil: Neptej se, co chceš od života. Ptej se, co chce život od tebe. Všichni v dějinách, kteří přinesli druhým cosi smysluplného, zaslechli Boží volání odjinud, byli otevření jinému světu, a následovali je. Abraham, praotec víry v jediného Boha… Mojžíš, osvoboditel… Apoštol Pavel, misionář… Ti všichni mohli žít zajištěně v bohatství a pohodlí, ale pocítili tu nesmyslnou únavnost takového života… a následovali něco zcela jiného, nového, co v žádném případě sami neplánovali ani neočekávali. Nenásledovali svá očekávání, ale Boží očekávání. Odložme i my své únavné plány a očekávání a naslouchejme Bohu. Namísto svých očekávání následujme Jeho očekávání. Jen tak poznáme něco nového, jiného, než další nudu, „únavnou tak, že se to ani nedá vypovědět“. Jen tak se může i z našeho dalšího, stejného, únavného roku stát skutečně nový, jiný rok.“ Více >

Novoroční bohoslužba vyzvala ke spolehnutí

Společná novoroční bohoslužba sokolovského sboru adventistů uspořádaná v sobotu 11. ledna přinesla bilancování minulého roku i zamyšlení a výzvy do roku nového. Přítomní v písních, modlitbách, slovu i dětských divadelních vystoupeních děkovali Bohu za požehnání a ochranu v uplynulém roce a rozjímali i prosili o Jeho vedení v roce nastávajícím.

Hana Kábrtová inspirovaná divadelní hrou Duncana Macmillana Všechny báječný věci se svěřila se svými nejkrásnějšími rodinnými, duchovními i společenskými zkušenostmi z minulého roku. Promítaly se nejhezčí fotografie z loňských misijních a sociálních aktivit sboru. Děti si připravily dvě divadelní představení – pohádku o rybáři, jeho chamtivé ženě a zlaté rybce a dramatizaci biblického příběhu o Ježíšovi kráčícím po moři a Petrovi učícím se mu důvěřovat. Tento příběh vyložil pak ve svém kázání Martin Lindtner. Pozval do nového roku všechny posluchače k víře překonávající strach, obavy i starosti života a plně spoléhající na Krista a následující Jeho výzvy a příklad.

Na závěr si účastníci vylosovali verše z Bible s individuálními poselstvími každému do nového roku a prožili společenství u vzájemně připraveného prostřeného stolu. Všechny fotky jsou zde: NOVOROČNÍ PROGRAMVíce >

Děti z Bangladéše zdraví své podporovatele z Čech

Děti z Bangladéše, které podporuje skupinka lidí ze sokolovského a karlovarského sboru adventistů, poslaly vánoční pozdravy. Dipty se ve svém dopise mimo jiné zamýšlí nad příčinami chudoby a důležitosti vzdělání, Luxmi informuje o její zálibě v cestování autobusy a Lota o jídle. Joy dokončil středoškolské vzdělání a rozhodl se pokračovat ve studiu mimo systém, který ADRA podporuje, a proto finanční podpora tohoto studenta pro dárce skončila. Zde jsou přání a fotky dětí, od Joye je tedy poslední. Hodně štěstí, milý Joy!

 

Církve s J. A. Komenským zvou všechny lidi k poradě o nápravě

Česká evangelikální aliance (ČEA) pořádá v týdnu od 5. do 12. ledna každoroční Alianční týden modliteb (ATM). Letos na téma: Porada o nápravě. Křesťané na Sokolovsku se sejdou ke společným modlitbám v neděli 19. ledna od 15 hodin v modlitebně  sboru Bratrské jednoty baptistů v ulici Brněnská 486. Letošní modlitební průvodce Aliančního týdne modliteb vychází z myšlenek a života Jana Ámose Komenského, který zemřel právě před 350 lety. Když Jan Amos Komenský odešel, zanechal po sobě své nejvýznamnější nedokončené dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. Zde je průvodce ke stažení: ATM 2020 – Porada o nápravě

Během modlitebního shromáždění se uskuteční sbírka na potřebu projektu ČEA s názvem M4Ready. Jde o desetiměsíční tréninkový program pro potenciální zakladatele sborů nebo lidi, kteří se chtějí o zakládání sborů více dozvědět. Je určen především mladším vedoucím a obsahuje 6 modulů – zakládání sborů, osobní rozvoj, evangelizace, práce s týmem, komunikace a učednictví. Ke každému modulu je připraveno cca 12 kratších videí a praktické úkoly zaměřené na aplikaci důležitých dovedností. Online kurz bude doplněn individuálním mentoringem, skupinovými setkáními účastníků a návštěvou inspirativní akce nebo sboru v ČR. Více informací je k dispozici na stránkách www.ea.cz. Program bude spuštěn na začátku roku 2020.

Své dary na tento účel je možné i zaslat s variabilním symbolem 2120 na účet ČEA – č.ú. 13808359/2010. ČEA děkuje za případné dary.

V Horním Slavkově se koná další bohoslužba na radnici

Společnost Pohlazení naplánuje akce na rok 2020

Členové a přátelé spolku Pohlazení se sejdou v neděli 12. ledna v 19 hodin v ordinaci Jiřího Bauera, předsedy spolku, v ulici Hornická 1613 v Sokolově. Všichni, kdo mají zájem pracovat s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, jsou srdečně zváni na setkání k diskusím, plánování apod.

Pozvánka na novoroční bohoslužbu

Rozpis služebností na 1. čtvrtletí roku 2020

Zde je možné vytisknout: rozpis_romskérozpis dopoledních bohoslužeb