Od soboty 5. října do soboty 28. prosince budou adventisté na celém světě diskutovat při sobotních bohoslužbách o starozákonních knihách Ezdráš a Nehemjáš. Autorem pomocné příručky k probíranému tématu z Bible je Jiří Moskala, děkan a profesor výkladu a teologie Starého zákona na Teologickém semináři adventistů sedmého dne na Andrewsově univerzitě. Příručku je možné si stáhnout na stránkách sobotniskola.casd.cz, případně zakoupit v každém sboru církve adventistů. Každý týden bude opět možnost zhlédnout čtvrthodinové zamyšlení k probíranému tématu buď na stejných stránkách, nebo na HopeTv.cz. Jiří Moskala zároveň připravil ještě i podrobnější knihu “Příběhy Boží milosti” pro ty, kteří chtějí více proniknout do poselství těchto knih. Nejde o podrobný komentář, ale spíše o bližší pohled na třináct vybraných témat, která se v těchto knihách objevují. V každé kapitole se autor snaží představit čtenářům tyto starozákonní texty jako „evangelium“ – dobrou zprávu o našem Bohu. Knihu v nakladatelství Advent-Orion vydává Adventistický teologický institut a Oddělení Sobotní školy. Zde je možné si ji objednat: www.adventorion.cz, e-mail: expedice@adventorion.cz, tel.: 603 553 628.

Zde je úvodní slovo Jiřího Moskaly ke knihám: Evangelium podle Ezdráše a Nehemjáše
Ezdráš a Nehemjáš byli výjimeční, Bohu věrní, Písmu podřízení a Duchem svatým vedení vůdci, kteří z hloubi duše toužili, aby Boží lid prospíval a aby bylo Boží jméno vyvýšeno a znali je všichni lidé po celém světě. Jejich životy ukazují, co všechno může Bůh učinit prostřednictvím oddaných lidí, kteří druhé vedou tak, že jim slouží. 

Jelikož máme hříšnou přirozenost, zažité způsoby uvažování a zděděné sklony, může opravdovou a trvalou změnu do našeho života přinést pouze studium Božího slova a proměňující moc Ducha svatého. Jak říká Hospodin, jeho skuteční následovníci žijí „ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem“ (Za 4,6) a prostřednictvím Božích zaslíbení, která přijímají vírou. Jen takové nasměrování vede k skutečně ryzímu duchovnímu životu.
Lekce, které budeme studovat toto čtvrtletí, ukazují, že život je komplikovaný. Jakmile se rozhodneme nebo pokusíme dělat správné věci, objeví se překážky a protivenství. Dokonce i přátelé se mohou otevřeně nebo skrytě postavit proti nám a možná se nakonec i stát našimi nepřáteli. Překážky a odpor vůči dobru odhalují, že satan je živý a že hřích je skutečný. Není v lidských silách bojovat proti satanovi, protože zlo je mnohem silnější, než jsme my sami. Jen Bůh nás může dovést k vítězství, změnit naše myšlení a dát nám moc žít vyváženě. Životní překážky jsou příležitostí pro změnu, zklamání nám mohou pomoci zaměřit se na podstatné věci a urychlit náš duchovní růst, pokud se nám prostřednictvím Boží moci podaří dosahovat vítězství.

Ani kniha Ezdráš a ani kniha Nehemjáš nekončí optimisticky. Hřích je vážná věc, která se šíří rychle a poměrně snadno. Největší výzvy nepřicházejí zvenčí, ale jsou výsledkem naší nevěrnosti Bohu a nepřijetím jeho vůle. Pro Boží církev je tou největší zkouškou věrnost Bohu a vytrvalé podřízení se Božím pokynům. Jak Ezdráš správně pochopil, jediná síla, která může způsobit opravdovou změnu, přichází prostřednictvím poctivého zkoumání Písma, pochopení jeho principů a jejich přijetím za své vlastní.
Aby se naplnil počátek proroctví o sedmdesáti týdnech a o 2 300 večerech a ránech (obě proroctví začala v roce 457 př. Kr.), Bůh milostivě zasáhl a ovlivnil krále Artaxerxa I., aby umožnil skupině Izraelců pod Ezdrášovým vedením vrátit se do Jeruzaléma. Král dokonce poskytl vše potřebné, aby se v Jeruzalémě mohla obnovit chrámová služba (Ezd 7,11–28).

Klíčovými teologickými tématy těchto dvou knih jsou Boží prozřetelnost, věrnost a smlouva. Bůh naplnil svá zaslíbení i přesto, že jeho lid byl omezený, zmatený a tvrdohlavý. Prostřednictvím svých služebníků Bůh povolal svůj lid z lhostejnosti k oživení a nápravě. „Duchovní obnova, kterou vykonali přesídlenci pod vedením Zerubábela, Ezdráše a Nehemjáše, je totožná s tou, kterou bude nutné vykonat v závěru lidských dějin. Prostřednictvím zbytku věrných z Izraele chtěl Bůh na zemi uchovat povědomí o sobě. Oni byli strážci pravé bohoslužby, oni měli mezi sebou svaté proroky.“ (PK 677; OSU 256)

Knihy Ezdráš a Nehemjáš jsou vzájemně propojeny a zabývají se důležitými změnami v životě Božího lidu. Těchto 23 kapitol tvoří jeden velký příběh, ve kterém se jednotlivé části navzájem doplňují a věnují se podobným teologickým problémům. Při pozorném studiu obou knih můžeme objevit, že se zaměřují na podobné téma. Můžeme tak rozpoznat úžasné Boží působení v dějinách a laskavost, s jakou vedl svůj lid.

Při studiu je třeba si uvědomit, že ne všechno, co je uvedeno v těchto knihách, je psáno chronologicky a že některé části jsou sestaveny  tematicky (ne podle časové posloupnosti). Jak uvidíme, největší výzvou pro Ezdráše a Nehemjáše nebyla rekonstrukce chrámu (který byl dokončen a vysvěcen v roce 515 př. Kr., tedy více než 50 let po Ezdrášově příjezdu), ale obnova Jeruzaléma, jeho správa a zajištění národní samosprávy. To vše nakonec pomohlo připravit cestu přicházejícímu Mesiáši.
Ať nás při studiu Božího slova Hospodin požehná, ať nás inspiruje, ať se dotkne našich srdcí, ať mění naše myšlení a ať nás vede tak, abychom ho každý den následovali věrně a nadšeně.