Romskou bohoslužbu navštívil v sobotu 19. ledna předseda Českého sdružení církve adventistů Vít Vurst, který doprovázel přítomné při zpěvu duchovních písní hrou na piáno a který také návštěvníkům bohoslužby požehnal. Petr Dunka z Vřesové kázal na text z knihy Zjevení z Nového zákona: Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího: „Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“ Petr Dunka vyzýval věřící k zapálené a obětavé  službě lidem. Stejně jako v minulosti, i dnes jen takoví lidé mohou oslovit svět kolem sebe radostnou zprávou evangelia o spáse v Kristu. „Nebe není cíl, nebe je dar,“ řekl na závěr svého zamyšlení.