Od soboty 5. ledna do soboty 30. března budou adventisté na celém světě číst a rozebírat poslední knihu Bible – Zjevení Janovo (lépe Zjevení Ježíše Krista či zkráceně Apokalypsa). Autorem pomocné příručky k probíranému tématu z Bible je Ranko Stefanović, který je profesorem Nového zákona na Teologické fakultě Andrews University v Berrien Springs. Jeho specializací je studium a výklad knihy Zjevení. Příručku je možné si stáhnout na stránkách sobotniskola.casd.cz, případně zakoupit v každém sboru církve adventistů. Každý týden bude opět možnost zhlédnout čtvrthodinové zamyšlení k probíranému tématu na stránkách HopeTv.cz. Internetový pastor Jindřich Černohorský si pozval k rozhovoru tentokrát kazatele a teologa Vítězslava Chána.

Úvodní text autora příručky i knihy Zjevení Janovo Ranka Stefanoviće k probírané knize:

Dobrá zpráva z ostrova Patmos
Je to již téměř dva tisíce let, kdy se pro své věrné svědectví o Kristu ocitl apoštol Jan ve vyhnanství na malém skalnatém ostrově v Egejském moři. Zestárlý apoštol trpělivě snášel všechny útrapy římského věznění. V jednu sobotu však prožil něco naprosto mimořádného. Ježíš Kristus se sklonil ke svému služebníkovi, aby ho povzbudil v jeho utrpení. Prostřednictvím vidění mu Ježíš ukázal panoramatický pohled na dějiny církve a na zkušenost Božího lidu během jeho čekání na Kristův návrat.

Vše, co Jan viděl, zaznamenal co nejvěrněji na svitek, který nazval „Zjevení Ježíše Krista“ (Zj 1,1; ČSP). Kniha, kterou Jan napsal, zjevuje Ježíšovo dílo na zemi i v nebi od jeho nanebevstoupení až po jeho druhý příchod. Cílem bylo přinést křesťanům povzbuzení o Kristově blízkosti a posílit je při zkouškách. Ty budou prožívat každý den svého života na padlém světě, rozpolceném velkým sporem mezi dobrem a zlem.

Toto čtvrtletí se ponoříme do knihy Zjevení. Naším cílem bude získat přehled o hlavních tématech a pochopit, že v centru zájmu této biblické knihy je Ježíš Kristus – jeho život, smrt, vzkříšení a velekněžská služba, kterou koná ve prospěch svého lidu.

Při studiu budeme postupovat následovně:

1. Naše studium Zjevení je založeno na biblickém konceptu inspirace Písma. Ačkoli poselství knihy pochází přímo od Boha, je podáno lidským jazykem. Porozumíme-li tomu, že použitý jazyk i obrazy čerpají z dějin Božího lidu, jak byly zaznamenány ve Starém zákoně, objevíme způsob, jakým Jan představuje toto poselství.

2. Pozorné čtení proroctví knihy Zjevení (podobně je to i s proroctvími knihy Daniel) ukazuje, že historická interpretace je tím správným způsobem, jak porozumět naplnění proroctví, protože sleduje běh dějin od doby vyslovení proroctví až po konec světa. Tato metoda ukazuje, že bychom měli udělat vše pro to, abychom správně pochopili text samotný a nevkládali do něj naše vlastní výklady.

3. Správné pochopení struktury knihy Zjevení je jednou ze základních podmínek pro odpovědnou aplikaci proroctví knihy. Naše analýza Zjevení se zakládá na rozdělení knihy na čtyři základní části:
a) Zjevení 1,1–3,22 využívá situaci církve v prvním století pro prorockou charakteristiku situace církve během různých dějinných období.
b) Zjevení 4,1–11,19 opakuje (nebo shrnuje) dějiny církve a pomocí apokalyptických symbolů v nich zobrazuje další detaily.
c) Zjevení 12,1–14,20 je tematickým centrem knihy a zahrnuje dějiny velkého sporu od času před Ježíšovým prvním příchodem až po jeho slavný návrat.
d) Zjevení 15,1–22,21 je zaměřeno výhradně na poslední období lidských dějin.

4. Smysluplná interpretace proroctví v knize Zjevení musí být zaměřena na Krista – Kristus musí stát v centru proroctví. Celá kniha byla napsána z pohledu Ježíše Krista. Jen jeho prostřednictvím pak mohou obrazy a symboly knihy Zjevení získat svůj skutečný smysl a význam.

Zjevení zaslibuje požehnání všem, kteří čtou a poslouchají slova této knihy a řídí se jejími radami a varováním. „Kniha Zjevení nás hned na začátku vybízí, abychom pochopili pokyny a příkazy, které obsahuje. Bůh říká: ‚Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko‘ (Zj 1,3). Když jako lidé pochopíme, co pro nás tato kniha znamená, budeme svědky velkého oživení mezi námi. Dosud sice nerozumíme úplně všem naučením, které kniha přináší, ale snažme se je zkoumat a studovat.“ (TM 113)

Při studiu knihy Zjevení vás zveme k tomu, abyste v době, kdy ještě čekáme na návrat našeho Pána Ježíše Krista, sami objevovali poselství, které potřebujete slyšet, znát a zachovávat.