Od soboty 6. října do soboty 29. prosince se budou adventisté na celém světě zamýšlet nad tématem „Jednoty v Kristu“. Autorem pomocné příručky k probíranému tématu z Bible je Denis Fortin, profesor teologie na Teologickém semináři CASD na Andrewsově univerzitě v Berrien Springs. Příručku je možné si stáhnout na stránkách sobotniskola.casd.cz, případně zakoupit v každém sboru církve adventistů. Každý týden bude opět možnost zhlédnout čtvrthodinové zamyšlení k probíranému tématu na stránkách HopeTv.cz. Internetový pastor Jindřich Černohorský si pozval k rozhovoru tentokrát předsedu Česko – Slovenské unie CASD, teologa Mikuláše Pavlíka.

Úvodní text autora příručky D. Fortina k probírané knize:

Církev je na zemi Boží rodinou, která spolu slouží, studuje a uctívá Boha. Církev se dívá na Ježíše jako na svého Vykupitele a je povolána nést dobrou zprávu o spasení všem lidem na zemi. Ve věroučných bodech Církve adventistů sedmého dne se mj. říká: „Církev je společenství věřících, kteří vyznávají Ježíše jako Pána a Spasitele. V návaznosti na starozákonní Boží lid jsme povoláni ze světa k společné bohoslužbě, k vzájemnému společenství, k vzdělávání se v Božím slově, k slavení Večeře Páně, k službě lidstvu a k světoširému zvěstování evangelia …“ (12. věroučný bod – Církev, http://www.casd.cz/informace–o–cirkvi/veroucne–vyroky).
Co je ale církev? Jaké je její poslání? Kdo patří k církvi? Odpověď na tyto otázky závisí částečně na tom, jak si definujeme pojem církev.
Církev je zcela určitě místní společenství věřících v Ježíše Krista, kteří následují Pána a kteří se shromažďují, aby ho společně uctívali a sloužili mu. Mohou se setkávat v domácnostech nebo ve větších shromážděních. Někteří si pod pojmem církev představují církevní instituci s jejím názvem, představiteli, věroukou a strukturou. To však určitě není nejlepší definice církve.
V Novém zákoně se o církvi mluví jako o skupině věřících v konkrétní zeměpisné oblasti. Když tedy Pavel oslovuje církev v Galacii, má na mysli mnoho místních sborů ve městech a vesnicích v dané oblasti (Ga 1,2; 1Pt 1,1). Pod pojmem církev si někdy představujeme i skupinu lidí patřících do určité denominace.
Ani jedna z těchto definic však není úplná. Církev tvoří Boží lid na celé zemi. A přestože Kristus má své věrné následovníky v různých denominacích, toto čtvrtletí se zaměříme na naši církev – Církev adventistů sedmého dne. Budeme studovat, co pro nás znamená jednota v Kristu.
Věroučný bod číslo čtrnáct, který se nazývá Jednota Kristova těla, zní: „Církev je jedno tělo s mnoha údy, které Bůh povolává z každého národa, pokolení, jazyku a lidu. V Kristu jsme nové stvoření. Nesmí nás dělit rasové, kulturní, vzdělanostní a národnostní rozdíly nebo rozdíly mezi urozenými a nízkými, bohatými a chudými, mezi mužem a ženou. Všichni jsme si rovni v Kristu, který nás jedním Duchem spojil se sebou a jednoho s druhým; nestranně a bez výhrad si máme navzájem sloužit. Díky zjevení Ježíše Krista v Písmu máme podíl na stejné víře a naději a hlásáme všem jednotné svědectví. Tato jednota má svůj zdroj v jednotě trojjediného Boha, který nás přijal za své děti.“
Cílem našeho společného studia bude porozumět biblickému konceptu křesťanské jednoty pro naši církev, která znovu a znovu zápasí o správné prožívání jednoty v Kristu – a bude tomu tak až do konce času.
V Písmu nacházíme mnoho poučení o tom, jak můžeme prožívat Boží dar jednoty v Kristu. Budeme se snažit pochopit, jak můžeme v církvi zakoušet jednotu a vyjadřovat ji i navenek.