letniceV pátek 13.7. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Na základě novozákonní knihy Skutky apoštolů budou tématem „Letnice“.  Čekáme na další „letnice“, nebo nám Pán Bůh už nic nedluží? Všichni jsou srdečně zváni!

Podle Skutků apoštolů 2, 1–13

Když nastaly letnice, byli všichni shromážděni na jednom místě. Tu se strhl hukot, jako když se žene prudký vítr. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky. V Jeruzalémě byli Židé ze všech národů na světě; když slyšeli hukot, sešli se a žasli, protože každý z nich slyšel apoštoly mluvit svou mateřštinou. Divili se: „Což nejsou z Galileje? Jak to, že je slyšíme mluvit o velikých skutcích Božích svou rodnou řečí: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové?!“ Žasli a dohadovali se, co to má znamenat. Ale jiní se posmívali: „Jsou opilí!“

(ilustrace Martina Špinková, převzato ze stránek deti.vira.cz)