veršeNový rok jako příležitost k bilancování a novému nasměrování pojal sokolovský sbor adventistů v sobotu 6.1. na své slavnostní novoroční bohoslužbě nazvané „Na rozcestí“. Slavnost s písněmi, modlitbami, slovem, promítáním i divadelními představeními vyvrcholila losováním Božích poselství z Bible zúčastněným jednotlivcům i celému sboru a jeho dětem a mládeži do nového roku. Pro sbor verše2vylosoval jeho starší Bohuslav Zámečník verš z 1. knihy Samuelovy 12:24: „Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil.“ Děti jsou do roku 2018 vyzývány citátem z knihy Kazatel 12:1: „Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: ,Nemám v nich zalíbení,´“ a mládež sboru obdržela výzvu z Žalmu 37:5: „Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.“ Fotky z akce jsou zde, videa níže.

Starší sboru Bohuslav Zámečník připomněl ve svém ohlédnutí za minulým rokem sboru Boží poselství, které si sbor vylosoval na rok 2017: „Dům spravedlivého je rozsáhlou klenotnicí, kdežto z výtěžku svévolníkova vzejde rozvrat“ (Přísloví 15:6). „Jsme tak dobří hospodáři a správcové, že naše domovy jsou ,klenotnicí spravedlivého´? A co náš sbor, jsme společenstvím spravedlivých, nebo svévolníků?,“ ptal se přítomných Bohuslav Zámečník. Vedoucí sborové sociální iniciativy Tabita a komunikace sboru do médií Hana Kábrtová vzpomněla ve své řeči na nejkrásnější sborové i své osobní zkušenosti v loňském roce a představila „Krabici vděčnosti“, do které budou letos moci všichni vhazovat své zkušenosti s Bohem a modlitební potřeby, aby se jimi mohl sbor společně těšit a zabývat. Vedoucí sborové misie Tomáš Kábrt připomněl některá „rozcestí“ v biblických příbězích, lidské historii i osobním životě každého z nás a vyzval: „Vezměme toto možná nepříjemné novoroční bilancování jako příležitost – vykročit jinam, jinak, opustit svou vůli a následovat tu Boží, která zachraňuje život.“

Kazatel Martin Lindtner se pro svou promluvu nechal inspirovat textem z knihy Přísloví 1:20-21: „Moudrost pronikavě volá na ulici, na náměstích vydává svůj hlas. Volá na nároží plném hluku, pronáší své výroky u vchodů do městských bran“. „Právě na rozcestí, zcela viditelně a slyšitelně, volá na nás Boží moudrost. Zastavuje nás na naší cestě, v našem běhu, volá nás k hodnocení a zamyšlení, chce nás vést k správnému  rozhodování, jak dál, chce být na začátku našeho nového vykročení, ne na konci jako pouhé poučení z životních proher, chyb a průšvihů,“ upozornil Martin Lindtner. Sboroví hudebníci a zpěváci pod vedením Hedy Bauerové přispěli půvabnými písněmi k tématu putování, životních rozcestí a zastavení na cestě, děti si připravily dvě divadelní představení o Izákově požehnání Jákobovi a o Ježíšově modlitbě Otče náš, sborový dobročinný spolek Pohlazení působící ve prospěch dětí a mládeže ze sociálně vyloučeného prosředí prezentoval svou činnost v uplynulém roce promítáím fotografií. Po společenství u dobrého oběda se pak odpoledne účastníci slavnosti zabývali plánováním a možnostmi podpory misie sboru v letošním roce.