parteHospodin jest můj pastýř,
nebudu míti nedostatku.
Na pastvách zelených pase mne,
k vodám tichým mne přivodí.
Duši mou občerstvuje,
vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své.
Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti,
nebuduť se báti zlého,
nebo ty se mnou jsi;
prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.

Milada BučkováTiše ve spánku zemřela ve čtvrtek 29. června ve věku nedožitých 88 let zakladatelka občanského sdružení Chráněné bydlení v Sokolově Milada Bučková (na fotce vepředu první zleva). Rozloučení se uskuteční v evangelickém kostele v pátek 7. července od 14 hodin. Za mnohaletou pomoc zdravotně postiženým lidem a obětavost pro druhé získala Milada Bučková řadu cen. Osobností města Sokolova byla vyhlášena v roce 2005. „Pomáhat lidem mi přináší štěstí a spokojenost,“ říkávala. Celý svůj život nemyslela na sebe, ale na druhé. V jejích aktivitách ji posilovala víra, Pán Bůh. Byla členkou Českobratrské církve evangelické, kde po dlouhá léta zastávala i funkci předsedkyně staršovstva. „Pamatuji si naše začátky, jako by to bylo nedávno. Začínala jsem sama na živnostenský list. K sobě jsem dostala jednoho člověka, který si místo vojny zvolil civilní službu. A do třetice nám pomáhala dobrovolnice z Německa z řad katolíků,“ vzpomínala Milada Bučková na začátky Chráněného bydlení v roce 1999. parte