TabitaJiž třetím rokem plní přání potřebným ze Sokolova a okolí (seniorům, handicapovaným a nemocným lidem) tým lidí při sokolovském sboru církve adventistů, a to především díky finanční podpoře Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne a městu Sokolovu. Na činnost sociálního projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným v roce 2017 přispěla církev 150 tisíci korunami (o 40 tisíc korun více než loni), které pocházejí z majetkového Míšavyrovnání s církvemi, a město Sokolov stejně jako loni 50 tisíci korunami. V současné době je do projektu dlouhodobě zapojeno třináct lidí. O osm potřebných lidí, čtyři seniory a čtyři osoby s postižením, se starají společně s koordinátorkou projektu Hanou Kábrtovou tři ženy a jeden muž, příležitostně jedna žena. Pravidelně je navštěvují v jejich domovech a uskutečňují jejich přání pro zkvalitnění jejich života. Další potřební se hlásí, případně je pomáhající sami vyhledávají v průběhu roku, u nich se jedná o jednorázovou pomoc.

Projekt pomáhá dvěma cílovým skupinám, a to jednak seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným osamoceným lidem a jednak lidem s nízkými příjmy (nezaměstnaným, na mateřské dovolené, ve starobním či invalidním důchodu, s minimální mzdou apod.). Lidé z druhé skupiny pomáhají za finanční odměnu lidem z první skupiny.

Příjmy na sociální projekt byly v roce 2016 ve výši 218 300,-Kč. Aktivity projektu podpořilo v roce 2016 České sdružení Církve adventistů sedmého dne částkou 110 000,-Kč. Tyto finanční prostředky jsou z církevních restitucí. Dalším významným dárcem bylo město Sokolov, které uvolnilo z městského rozpočtu 50 000,- Kč přidělením grantu na základě doporučení sociální komise města. Spolek Maranatha přispěl částkou 15 000,- Kč a karlovarský sbor církve adventistů 5650,- Kč. Nemalou částkou se podíleli také jednotliví dárci, kteří dali na projekt 37 650,- Kč. Všem patří poděkování.

Výdaje na sociální projekt byly v roce 2016 ve výši 183 875,- Kč. Nejvyšší položkou byly mzdy na dohodu o provedení práce ve výši 115 714,- Kč. Cestovné k potřebným činilo  49 269,- Kč. Ostatní výdaje (účetnictví, materiál – matrace, přikrývky, vyčištění bytu, poštovné…) byly ve výši 18 892,- Kč.

Přispět na projekt je možné na číslo účtu sokolovského sboru 162333481/0600, variabilní symbol 229. Děkujeme každému také za modlitební podporu.