BohoušKázání Bohuslava Zámečníka v Sokolově 8. 4. 2017

Text ke čtení před kázáním:

„Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru,  abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti,  jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost,  budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech,  tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha.  Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.“ Přísloví 2. 1-6

Úvod: V poslední době dost často uvažuji o svém životě a vzpomínám na různé situace, které jsem musel řešit, a to jak v soukromém životě, v pracovní oblasti, práci na sborech nebo na různých místech při svém zařazení v církvi. Přemýšlel jsem o tom, jak jsem se choval, jak jsem různé situace řešil, a zdá se mi, jakoby se dostávaly na povrch věci, které jaksi nehrají v můj prospěch. Muži říkají, když vzpomínají na vojnu, že většinou zapomínají na ty špatné věci a zůstávají jen ty dobré a veselé zážitky.  V tomto mém případě je to jaksi naopak. Začínám vzpomínat na chvíle, kdy jsem se musel rozhodnout, a dnes vidím, že kdybych byl moudrý, rozhodoval bych se jinak. Tím vůbec nechci říct, že jsem nyní moudrý. Nebo snad věříte tomu, že člověk, čím je starší, tím je moudřejší? Jaký je rozdíl mezi moudrostí a chytrostí?

„JESTLIŽE PAK KOMU Z VÁS SE NEDOSTÁVÁ SE MOUDROSTI, ŽÁDEJŽ JI OD BOHA, KTERÝŽ VŠECHNĚM DÁVÁ OCHOTNĚ A NEOMLOUVÁ, I BUDEŤ DÁNA JEMU.“ Jakub 1, 5 (překlad z Bible kralické)

Oba texty nám říkají, že když nevíme, jak si počínat, máme žádat Boha o moudrost. V ekumenickém překladu Bible čteme v listu Jakubově: „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.“ Jakub tady nehovoří o celoživotním poznání, nahromadění vědomostí a zkušeností, ale o schopnosti dělat moudrá a uvážená rozhodnutí v obtížných podmínkách. Potřebujeme-li moudrost, máme možnost se modlit k Bohu a on nám dá, co potřebujeme. Nemusíme bloudit a říkat si, že se snad zadaří, že snad dostaneme odpověď na naše otázky a potřeby. Bůh nám prostě dává svou moudrost, která nás povede při rozhodování.

Když Jakub mluví o moudrosti, má na mysli schopnost prakticky rozlišovat. Moudrost začíná úctou k Bohu. Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.“ Přísloví 1,7. V dnešní době přesycenosti informacemi je možné získat mnoho znalostí. Moudrost je ale daleko víc než velká informovanost a znalost. Je to princip, základní přístup, který ovlivňuje každou stránku života. Základem vědění je bázeň před Bohem – ctít a uznávat Boha, žít v bázni před jeho svrchovaností a zachovávat jeho slovo. Víra v Boha musí být základním principem našeho chápání světa, našich postojů a činů.

V úvodním čtení z Bible z knihy Přísloví (výše uvedeném) se dozvídáme, že moudrost získáváme dvěma způsoby současně: 1) jako dar od Boha a za 2) jako výsledek usilovného hledání. Dárcem moudrosti je Bůh a jeho slovo je zdrojem „vědění a rozumnosti“ (6. verš). Takto viděno je moudrost darem, který přijímáme od Boha. On ji však dává pouze těm, kteří usilovně hledají. Bůh svou moudrost skryl před lidmi, kteří jsou ve své moudrosti soběstační. Chceme-li moudrost najít, bude nás to stát nemalé úsilí, protože cesta k moudrosti je obtížná. Ale Bůh nás povede, budeme-li chtít.

Bůh nám nenabízí svou moudrost pro to, abychom byli lidmi, kteří neodpovědně nakládají s jeho dary. Ale proto, aby nás ochránil před pýchou a nezdravou touhou.

Moudrost získáváme díky neustálému růstu: 1) musíme důvěřovat Bohu a ctít ho, 2) uvědomovat si, že Bible nám Boží moudrost zjevuje, 3) snažit se dělat správná rozhodnutí tím, že budeme moudrost usilovně hledat, 4) když uděláme něco špatně, vzít si z toho poučení a snažit se to napravit.

Moudrost začíná úctou k Bohu, vede ke správnému životu a dává větší schopnost rozpoznat dobré od zlého. Bůh nám tuto moudrost chce dát. Jestli chceme poznat Boží vůli, musíme požádat Boha, aby nám ji zjevil. A pak musíme být připraveni udělat to, co nám řekne.

„Počátek moudrosti je bát se Hospodina; (Šín) velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. (Táv) Jeho chvála trvá navždy!“ Žalm 111,10. Jediný způsob, jak se stát moudrým člověkem, je mít úctu k Bohu. Lidé velmi často tuto zásadu opouštějí a myslí si, že moudrost získají vzděláním a životními zkušenostmi. Bez Boha jako zdroje moudrosti ztrácíme jistotu pro správné rozhodování a děláme nesprávná rozhodnutí. Nezapomínejme na to, že zdrojem moudrosti je Bůh, protože On sám je moudrost.

„Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane;  je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí.“ Jakub 1, 6-8. Pochybnosti nás přivedou do podobného stavu, jako je rozbouřené moře. Jestliže nechceme takový stav prožívat, poprosme o moudrost s důvěrou, že Bůh nám ji dá. Potom budeme ve svých rozhodováních jistí.
Čest připadne moudrým do dědictví, hlupáci si však odnesou hanbu. Přísloví 3,35              AMEN