HanaSokolovský sbor děkuje sboru karlovarskému za finanční dar na sociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným. Karlovarští uspořádali ve svém sboru dražbu různých předmětů a část výtěžku z této dražby, 5 650 korun, se rozhodli věnovat prostřednictvím Tabity na pomoc starým a zdravotně handicapovaným občanům ze sborů v Karlovarském kraji v roce 2016.

Projekt byl spuštěn 2. března roku 2015. Pomáhá dvěma cílovým skupinám, a to jednak seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným osamoceným lidem a jednak lidem s nízkými příjmy (nezaměstnaným, na mateřské dovolené, s minimální mzdou apod.). Lidé z druhé skupiny pomáhají za finanční odměnu lidem z první skupiny. Koordinátorkou projektu je Hana Kábrtová z Libavského Údolí (na fotce). 

Tři pečovatelky Věra Grygarová, Věra Krassová (na fotce vlevo) a Miluška Malíková z druhé cílové skupiny společně s koordinátorkou projektu se dosud postaraly o celkem osm potřebných, z toho dvě seniorky z Karlových Varů, jednoho zdravotně handicapovaného třináctiletého chlapce ze Svatavy, jednoho mentálně postiženého muže ze Sokolova, jednoho seniora z Lokte a tři seniorky ze Sokolova.

Každá z pečovatelek se několik hodin týdně věnuje přidělenému potřebnému, počet placených hodin nesmí přesáhnout limit stanovený zákonem, tedy 300 hodin za rok. Počet dobrovolných hodin bez nároku na mzdu není omezen. Všechny ženy pomáhají seniorům nebo zdravotně handicapovaným s tím, co potřebují: jednání na úřadech, hospodaření, nákupy, odvozem do sboru, k lékaři, na návštěvu, úklid domácnosti, domácí úkoly, účast na zájmových činnostech, návštěva knihovny… Jedné seniorce zajistila její pečovatelka náramek, kterým si může v případě potřeby – pádu přivolat městskou policii.

Ženy spolupracují s rodinami dotčených osob, sborem, městskými sociálními službami, městskou policií.

Místostarostka Sokolova Renata Oulehlová vyjádřila při setkání s koordinátorkou velkou podporu projektu ze strany města Sokolova. Sama je zakladatelkou organizace Střípky, která motivuje občany města k dobrovolnické činnosti v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a v sociálních zařízeních poskytujících pobytové služby. Město schválilo na základě podané žádosti o grant na projekt v roce 2016 částku 50 tisíc korun.

Příjmy na sociální projekt byly v roce 2015 ve výši 159 656,-Kč. Aktivity projektu podpořilo v roce 2015 České sdružení Církve adventistů sedmého dne částkou 106 686,-Kč. Tyto finanční prostředky jsou z církevních restitucí. Nadace Adra na projekt přispěla částkou  10 000,- Kč, stejnou částkou přispěl také spolek Maranatha a mimořádný dar ve výši 10 000,- Kč darovalo v závěru roku ještě České sdružení. Jednotliví dárci přispěli na fungování projektu částkou 22 970,- Kč.

Výdaje na sociální projekt byly v roce 2015 ve výši 158 192,- Kč. Nejvyšší položkou byly mzdy na dohodu o provedení práce ve výši 110 500,- Kč. Cestovné k potřebným činilo  37 385,- Kč a školení jedné z pečovatelek na asistentku pedagoga 6440,- Kč. Ostatní výdaje (účetnictví, režijní materiál, poštovné…) byly zanedbatelné.

Přispět na projekt je možné na číslo účtu sokolovského sboru 162333481/0600, variabilní symbol 229. Děkujeme každému také za modlitební podporu.