večeře páněMimořádná Večeře Páně tří sborů Církve adventistů sedmého dne Sokolov, Karlovy Vary a Cheb se koná 13. listopadu od 18 hodin v modlitebně sokolovského sboru na Kraslické 494/14. Děti budou mít svůj vlastní program.

Večeře Páně je název pro jedinečný křesťanský svátek. Máme možnost jíst nekvašený chléb a pít nekvašené víno ve společnosti samotného Pána Boha. Není to jen památka na něco, co bylo kdysi (poslední večeře s Ježíšem před ukřižováním), ale skutečná večeře s přítomným Ježíšem. Ježíš totiž žije a je mezi námi. Při Večeři Páně máme šanci obnovit s ním svůj vztah. Máme příležitost odhodit balvany ze svých srdcí, které nás tíží, a prožít očištění od nelásky, nepřátelství, zloby, které nás tak často sužují. Všichni jste srdečně zváni!

Lukáš 22, 14 – 20: Když nastala hodina, usedl Ježíš ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“ Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“ Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“