Bůh sestupujícíV pátek 24.7. od 18.30 hodin pokračují duchovní večery Hany a Tomáše Kábrtových čtením díla Sestupující Bůh od teologa Jana Hellera, nyní dvěma kapitolami Židovské očekávání Mesiáše a Mesiášská očekávání mimo židovství.

Ukázka z šesté kapitoly Židovské očekávání Mesiáše: „Shrňme si, jak vyhlíželo židovské očekávání Mesiáše v Ježíšově době. Obecně a v souladu s řadou starozákonních proroctví se čekal Mesiáš z rodu Davidova. S tím souvisel jeho původ z Betléma, Davidova rodiště. Vedle titulu Mesiáš se vyskytuje i titul menachem = utěšitel, v Novém zákoně ztotožněný s Duchem svatým. Je zajímavé, že právě třetí syn Judy z Gamaly čili Galilejského, zakladatele zélótů, se jmenoval Menachem a měl důležitou úlohu při vypuknutí povstání za Vespasiana. V pozadí jeho jména Menachem – utěšitel je zřejmě kniha Genesis 5,29. Tam se říká o praotci Noem: „tento způsobí odpočinutí od díla našeho“, ale v hebrejském znění je doslova „potěší nás“. Jako měl Noe, první z praotců po smrti Adamově, sejmout z lidstva kletbu z ráje, tak je nyní Hanatoto očekávání přeneseno na mesiáše a ten má proto titul Utěšitel. Titul Syn boží, v nežidovském okolí častý, je v židovství vzácný. Ve Starém zákoně se sice vyskytuje, ale židům zřejmě příliš čišel pohanstvím. Titul Vykupitel či spasitel, řecky sótér, je u židů především titulem samotného Hospodina.

Všichni jste srdečně zváni k poznávání charakteru sestupujícího Boha k nám lidem!