Modlitební setkání bude ve sboru v Sokolově

Modlitební setkání se uskuteční v modlitebně adventistů na Kraslické 494/14 v Sokolově v úterý 23. ledna od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením kazatele Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Slavkovský svatostánek se otevřel Romům

Horní SlavkovV evangelickém kostelíku v Horním Slavkově se zpívalo, vyprávělo a kázalo o Pánu Bohu na první místní romské bohoslužbě, kterou pořádal sokolovský sbor adventistů. Přišli hlavně mladí lidé z Horního Slavkova. Na část 7. a 8. verše z 56. kapitoly ze starozákonní knihy Izajáše kázal Tomáš Kábrt: „Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy, je výrok Panovníka Hospodina“. Stejně jako lidé, má Bůh svůj domov. Nechce v něm být sám, přeje si modlitby, chce si s lidmi povídat, s každým z nás, z každého národa. V jeho domě jsme všichni jeho rodina. K písním hráli a s ostatními zpívali Ján Šintaj a Luboš Olah.

Další bohoslužba se uskuteční za měsíc, přesně 17. února od 16 hodin. Další fotky ze Slavkova jsou ZDE, videa níže Více >

Stojím u dveří a klepu… poselství listu do Laodikeje

Tomáš KábrtPoselství šestého dopisu z novozákonní knihy Zjevení Janovo předal v pátek 19. ledna návštěvníkům předposlední přednášky celého cyklu biblista Tomáš Kábrt. Jednalo se o dopis do Filadelfie ve třetí kapitole této knihy: Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře: „Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

Poslední sedmý dopis do Laodikeje čeká zájemce v sobotu 20. ledna od 11.30 hodin s podtitulkem „Stojím u dveří a klepu…“.

Přijdu brzy… poselství listu do Filadelfie

sardyObsahem pátého dopisu z novozákonní knihy Zjevení Janovo se zabýval ve čtvrtek 18. ledna kazatel Bohuslav Zámečník s návštěvníky další přednášky. Jednalo se o dopis do Sard ve třetí kapitole této knihy: Andělu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: „Vím o tvých skutcích – podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem; rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

Šestý dopis do Filadelfie čeká zájemce v pátek 19. ledna od 18 hodin s podtitulkem „Přijdu brzy…“. 

Probuďte se a vstaňte… poselství listu do Sard

ThyatirNad obsahem čtvrtého dopisu z novozákonní knihy Zjevení Janovo přemýšlel kazatel Martin Lindtner s návštěvníky další přednášky. Jednalo se o dopis do Thyatir ve druhé kapitole této knihy: Andělu církve v Thyatirech piš: Toto praví Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov: „Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti; vím, že tvých skutků je čím dál více. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí; a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů. Vám ostatním v Thyatirech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovy, pravím: Nevkládám na vás jiné břemeno. Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy: bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet – tak jako já jsem tu moc přijal od svého Otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“ Pátý dopis do Sard čeká zájemce ve čtvrtek 18. ledna od 18 hodin s podtitulkem „Probuďte se a vstaňte…“. 

Vidím do nitra člověka… poselství listu do Thyatir

SmyrnaHistorii třetího dopisu z novozákonní knihy Zjevení Janovo s přesahem jeho významu do dnešních dnů  vysvětlil v úterý večer návštěvníkům přednášky kazatel Martin Lindtner. Jednalo se o dopis do Pergama ve druhé kapitole této knihy: Andělu církve v Pergamu piš: Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč: „Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel jsi víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan. Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení nikolaitů. Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává.“ Čtvrtý dopis do Thyatir čeká zájemce ve středu 17. ledna od 18 hodin s podtitulkem „Vidím do nitra člověka…“. 

Obrať se… poselství listu do Pergama z knihy Zjevení Janovo

Smyrna2Druhý dopis z novozákonní knihy Zjevení Janovo představil a uvedl jeho význam v současnosti pro lidi, kteří důvěřují Bohu, v pondělí večer návštěvníkům přednášky kazatel Bohuslav Zámečník. Jednalo se o dopis do Smyrny ve druhé kapitole: Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ: „Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův! Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.“ Třetí dopis do Pergama čeká zájemce 16. ledna od 18 hodin. Dopisem a jeho významem pro dnešního člověka s podtitulkem „Obrať se…“ je provede kazatel Martin Lindtner.

Pozvánka na romskou bohoslužbu ve Slavkově

Horsní_Slavkov

Do Sokolova přijede romský kazatel René Ferko

René_Ferko

Ekumenickou bohoslužbou začaly večery církví s Apokalypsou

Ekumenická bohoslužbaKázáním Miloslava Žaluda, kazatele a bývalého ředitele Teologického semináře, při ekumenické bohoslužbě v sokolovském sboru církve adventistů v neděli 14. ledna začala každodenní zamyšlení v rámci Aliančního týdne modliteb až do soboty 20. ledna nad poslední knihou Bible Zjevení Janovo. Miloslav Žalud se zabýval úvodem knihy a poselstvím listu do Efezu. Kniha začíná zjevením Krista. Jan používá většinou známých starozákonních obrazů a symbolů. Vidí Krista, jak stojí uprostřed církví – svícnů. Ekumenické bohoslužby se zúčastnilo kolem třiceti lidí ze všech církví v Sokolově. Na fotce za kazatelnou je Antonín Srb z Bratrské jednoty baptistů.

Večery nad dopisy sborům v Efezu, Smyrně, Pergamu, Thyatirech, Sardách, Filadelfii a Laodikeji v knize Zjevení Janovo začínají vždy v 18 hodin. Více v kalendáři a na plakátku. Všichni jsou srdečně zváni.