Bible pro dnešek: Hoden je Beránek

Čtvrtá a pátá kapitola knihy Zjevení je popisem Boží moci. Jak porozumět celé řadě zde uvedených symbolů? Proč se v souvislosti s Bohem často objevuje číslovka tři a co znamená symbol oka? Ježíš je nazýván „Lev z Judy“, ale vypadá jako beránek. Co se tím chce říci? A co znamená ta sedmkrát zapečetěná kniha? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Hoden je Beránek“ vedli redaktor HopeTV.cz Jindřich Černohorský a teolog Vítězslav Chán. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 26.1. od 10.00 a od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Děti si budou společně hrát a povídat na pravidelných schůzkách

Dospělí členové Pohlazení připravili pro děti další společnou akci, a to pravidelné schůzky v prostorách sboru adventistů v Sokolově na Šenvertu (Kraslická 494) každý druhý pátek od 16 hodin. Bude se tam zpívat, hrát hry, divadlo, povídat si, nebo se půjde na procházku něco se naučit z okolní přírody apod. Ve vedení schůzek se budou dospělí střídat. V pátek 25. ledna povede setkání Jiří Bauer.  Kdyby někdo potřeboval odněkud přivézt, je možné se domluvit na telefonním čísle 733 380 259. Všechny děti jsou srdečně zvány. Schůzky_pro_děti_2019

Příbuzní a přátelé se rozloučili se statečnou ženou Věrkou

V sobotu 19. ledna se na loketském hřbitově rozloučili pozůstalí s Věrkou Biharyovou, která zemřela po dlouhé nemoci v pondělí 14. ledna. Pohřbu se zúčastnily desítky lidí, rodina, přátelé. Pohřeb doprovodil zpěvem a hudbou Lukáš Slepčík. Členové církve adventistů ze Sokolova zazpívali s doprovodem Hedy Bauerové píseň „Blíž Tobě, Bože můj…“. Věrce bylo 60 let. Od roku 2017 byla členkou Církve adventistů sedmého dne v Sokolově. Její manžel Arnošt zemřel ve věku nedožitých 60 let 1. června roku 2016. Na Věrku Biharyovou zavzpomínal na pohřbu ve smuteční řeči kazatel Martin Lindtner, který zároveň povzbudil přítomné nadějí na opětovné setkání v Božím království:

Vážená zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté,

rád bych společně s vámi vzpomenul na to, jakým člověkem byla naše drahá zesnulá, sestra v Ježíši Kristu, Věrka Biharyová. Už při vícero příležitostech, kdy jsem se jako kazatel loučil s nějakou ženou, jsem zvažoval, zda nepoužít slova moudrého krále Šalamouna o ženě statečné. Ta slova se nacházejí v závěru biblické knihy Přísloví. Pokaždé jsem si ale řekl, že ještě počkám. Počkám na ženu, která je skutečně hodna těchto slov. A dnes, když stojíme u hrobu Věrky, jsem rád, že jsem počkal. Protože ona byla skutečně ženou velmi silnou a statečnou. Tak jsme ji všichni znali. Více >

Z romské bohoslužby v sobotu 19. ledna

Romskou bohoslužbu navštívil v sobotu 19. ledna předseda Českého sdružení církve adventistů Vít Vurst, který doprovázel přítomné při zpěvu duchovních písní hrou na piáno a který také návštěvníkům bohoslužby požehnal. Petr Dunka z Vřesové kázal na text z knihy Zjevení z Nového zákona: Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího: „Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“ Petr Dunka vyzýval věřící k zapálené a obětavé  službě lidem. Stejně jako v minulosti, i dnes jen takoví lidé mohou oslovit svět kolem sebe radostnou zprávou evangelia o spáse v Kristu. „Nebe není cíl, nebe je dar,“ řekl na závěr svého zamyšlení.

Modlitební setkání se koná na Březové

U manželů Pavla a Jitky Hološových se koná v úterý 22.1. od 18.00 hodin na Březové, Hlavní 358 modlitební setkání. Všichni jsou srdečně zváni k čtení knihy Genesis a k modlitbám za potřeby vlastní i druhých pod vedením kazatele sboru adventistů v Sokolově Martina Lindtnera.

Přijďte si popovídat o hrdinství a oběti

Tříkrálovou kavárničku provozuje sokolovská farní charita. Nachází se vedle evangelického kostela.

Záleží ještě na pravdě?

Poslední setkání v rámci Aliančního týdne modliteb (ATM) s názvem „Modlitby v polarizované době“, který pořádá Česká evangelikální aliance napříč všemi církvemi, se v Sokolově uskuteční v pátek 18. ledna od 18 hodin v modlitebně církve adventistů na Šenvertu, Kraslická 494/14. Na téma „Postpravdivá společnost“ promluví Tomáš Kábrt. Více k probíraným tématům zde:  ATM_2019_Modlitby_v_polarizované_době

Dopolední bohoslužba skončí v sobotu 19. ledna v 10.15 hodin

V sobotu 19. ledna se uskuteční dopolední i odpolední bohoslužba. Dopolední však bude kvůli pohřbu Věrky Biharyové zkrácena a potrvá pouze od 9.30 do 10.15 hodin. Po skončení dopolední bohoslužby s kázáním Václava Erbena z Karlových Varů bude následovat společný odjezd do Lokte, kde se od 11 hodin koná na hřbitově rozloučení s Věrkou. Věřící zde společně zazpívají píseň „Blíž Tobě, Bože můj“. Pro všechny zájemce o účast na pohřbu bude místo v autě. Odpolední bohoslužba s kázáním Petra Dunky z Vřesové se uskuteční podle zvyklostí od 14 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!

Zemřela sestra Hedvika Vurčíková z chebského sboru adventistů

V pondělí 14. ledna zemřela paní Hedvika Vurčíková z Mariánských Lázní, která byla členkou chebského sboru adventistů. Sestra Heda byla pokřtěna do křesťanského společenství církve adventistů 27. června 2014 v řece Ohři v Sokolově tehdejším chebským kazatelem Pavlem Smolkou. Společně s ní byli pokřtěni i tři mladí lidé ze Sokolova. Sokolovský sbor vyjadřuje upřímnou soustrast celé rodině a věří tak, jak je napsáno v Bibli a uvedeno na jejím parte: I řekl Ježíš: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude.“ Jan 11, 25. Zde je parte: Parte_Heda_Vurcikova.

Vzpomínka na její křest:

Je třeba se bát imigrace muslimů?

 

Ve čtvrtek 17. ledna pokračuje Alianční týden modliteb (ATM), který pořádá Česká evangelikální aliance napříč všemi církvemi, dalším modlitebním setkáním v 18 hodin v modlitebně církve adventistů na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Na téma „Strach z imigrace muslimů“ promluví Martin Lindtner (na fotce při zahájení ATM v sokolovském Husově domu). Více zde:  ATM_2019_Modlitby_v_polarizované_době